Προγράμματα - Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού | Hellenic Culture Centre

Eurolta 10 days

EUROLTA / ICC CERTIFICATION programme for Language Adult Trainers- Level one

2020-2021:19/10/2020-19/8/2021

FACE TO FACE training: 23 October 2020 - 01 November 2020, Athens and /or 

9-18 July 2021, Megalochori, Santorini and / or 

22-31 October 2021, Athens

SEMINAR PROGRAMME

Day 1 (Friday)
- Presentation of the participants and their organizations. Presentation of the seminar’s programme and the trainers (educational contract)
- Locating the characteristics, the needs and the expectations of our learners

Day 2 (Saturday)
- The adults as learners
- Grading testing of the students and planning the study programme
- Planning a lesson / an educational meeting

Day 3 (Sunday)
- Teaching the text: Didactic techniques and techniques for assimilating the text
- Teaching the vocabulary: Didactic techniques and techniques for assimilating the vocabulary
- The selection and evaluation of the textbook and the teaching materials

Day 4 (Monday)
-    Observation sessions in a class of adult learners (part a)
-    Observation sessions in a class of adult learners (part b)
-    Discussion with the trainers and the adult educators who were observed

Day 5 (Tuesday)
-    Observation sessions in a class of adult learners (part c)
-    Observation sessions in a class of adult learners (part d)
-    Discussion with the trainers and the adult educators who were observed

Day 6 (Wednesday)
-    Observation sessions in a class of adult learners (part e)
-    Observation sessions in a class of adult learners (part f)
-    Discussion with the trainers and the adult educators who were observed

Day 7 (Thursday)
-    Teaching sessions in a class of adult learners (part a)
-    Teaching sessions in a class of adult learners (part b)
-    Discussion with the trainers and the adult educators who were observed

Day 8 (Friday)
-    Teaching sessions in a class of adult learners (part c)
-    Teaching sessions in a class of adult learners (part d)
-    Discussion with the trainers and the adult educators who were observed

Day 9 (Saturday)
- Teaching the Grammar in various levels
- Teaching the Grammar in various levels (microteaching)
- Applying language games and communicative activities

Day 10 (Sunday)
- Introduction to intercultural education
- The selection and application of audio-visual materials in the lesson
- The institutional framework of teaching Greek to foreigners and adult education. Information on the exams for the Certificate of Attainment in Greek organized by the Greek Ministry of Education.
- Coping with practical problems in teaching
- Evaluation of the seminar - Goodbye activities - Creating a communication network

 

Tuition fee: 70 €/ day/ person, which includes tuition and training materials.
Plus Organizational costs: 100 €/ person, paid for each seminar, which include administration costs, organizational costs, half-day excursion and VAT.

Note:This is the face to face part of the eight-month teacher training and certification programme, which offers the EUROLTA CERTIFICATION for teaching a foreign language to adult learners by the International Language Organization ICC. The HELLENIC CULTURE CENTRE is a certified EUROLTA Centre in Greece and prepares teachers for the Certification process in a blended learning mode. This programme has 100 euro extra fee for certification procedures (total fee for the eight-month EUROLTA programme: 900 euro).


EUROLTA is an internationally recognised qualification for those who wish to teach modern languages to adults. It is recognised by all member organisations of the ICC - International Language Network (www.icc-languages.eu ) and guarantees that the holder of the qualification has acquired a high level of proficiency in the teaching of languages to adults.
The training programmes offered under the EUROLTA scheme reflect a modern approach to language teaching and teacher training. Certification is based on the evaluation of a dossier containing samples of the teacher's work. The Level One EUROLTA Certificate certifies the holder’s ability to plan and deliver classes of a set study programme and recommended teaching resources within a certain institutional context as well as to reflect on one’s performance and that of one’s peers. The EUROLTA Certificate is a Europe-wide recognized qualification in the adult language education.

Please note: this course is a part of the blended learning training course that last 8 months. The rest of the programme is held online.


Learning Outcomes
At the end of the seminar, participants are expected to have acquired the knowledge and skills that will enable them to:
    - become more aware of the system of the target language and be made familiar with the tools and know-how necessary to analyse communication and language use,
    develop awareness of current theories of language acquisition and of socio-cultural and intercultural issues involved in language learning and integrate this knowledge in their teaching,
     learn to recognise learners as individuals with their own learning styles, motivation and aims and act appropriately in their teaching,
    gain confidence and acquire skills in managing processes in the classroom,
    develop a repertoire of teaching skills and techniques and become able to make judgements as to when and how to use them,

Methodology
The methodology and approach adopted in the training reflects the overall aims stated above. In particular, it aims to  
     reflect the general ethos of ICC training courses, which implies a "learning by doing, reflecting and sharing ideas" approach
    be characterised by a cooperative learning style, involving trainees wherever possible in the planning and shaping of the programme
     present opportunities to extend theoretical knowledge of language, learning and teaching as well as to evaluate and improve practical skills
     integrate practical exercises and the observation of teaching/learning (themselves, their own classes, others, other classes, video sequences) with subsequent analysis
     provide opportunities for self-evaluation, assessment by peers as well as offer opportunities for trainees to evaluate the training programme

The course is based on the principles of participatory adult education, by embodying participants' experiences and fostering the exchange of their ideas, proposals and materials. Its focus is not merely on the didactic aspect of teaching adults but also on the participants' social and cultural knowledge gained through education, and teaching to different target groups throughout Europe. During the course, the following techniques will be implemented: working in subgroups and pairs, role play, microteaching, lectures, guided conversation, brainstorming, language and educational games and experiential activities.

The course also includes observation sessions in language classes  for adults as well as practicum (teaching an adult Greek language class & / or microteaching in the trainee teachers’ class) Before the observation sessions, participants will be appropriately prepared by the educators for the purpose and method of the observation. During this, participants will have the opportunity to assess teaching Greek in the specific context by applying the techniques of observation, interviewing and group discussion. After its completion, participants will share their learning experience. Before the Practicum, they will cooperate with their trainers so that they prepare their work more thoroughly.

Participants will also be given hand-outs, original materials, lists of intercultural activities and websites for teaching tools and for promoting Greek language and culture. Taking into consideration that the variety of educational tools and equipment offers to participants the opportunity to enrich their educational experience, within the course there will also be implemented the means of video, audio, objects (realia), diagrams, photos and games.

The topics and issues to be explored in basic teacher training programmes are grouped into the following content areas:

1. Language awareness
2. Language and culture
3. Language learning processes
4. Language teaching
5. Planning and evaluation
6. Self-assessment

Through awareness-raising tasks, experimentation, reflection, adaptation and transfer of training contents to their teaching situations, the trainees should develop their teaching competence as well as appropriate strategies to continue their development after the training period is over.


Preparation
Participants will be given information on the EUROLTA certification procedures. They will also receive articles on teaching a foreign language to adults. Before the course, they will be asked to describe the institution they work for and the basic characteristics of their learners and their own professional background. Participants will also receive some information for the course group (trainers, organizers and organizing institution, other participants). Organizers will be responsible for sending all the necessary information regarding the venue location and the trip. All the above will be communicated via e-mail and Drop Box.


Follow-up
Upon completion of the course, participants will be encouraged to form a network which will function as a meeting point. Within this network, they will be able to exchange didactic materials and proposals as well as useful ideas for promoting language learning in different contexts.

Eurolta 10 μέρες

Πρόγραμμα Πιστοποίησης EUROLTA - Επίπεδο 1

2020-2021:19/10/2020-19/8/2021

ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ κατάρτιση: 23 Οκτωβρίου 2020 - 01 Νοεμβρίου 2020, Αθήνα  και/ή  

9-18 Ιουλίου  2021, Μεγαλοχώρι Σαντορίνης και/ή 

22-31 Οκτωβρίου 2021, Αθήνα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

1η Μέρα (Παρασκευή):
- Παρουσίαση των συμμετεχόντων και των οργανισμών τους. Παρουσίαση του προγράμματος του σεμιναρίου και των εκπαιδευτών (εκπαιδευτικό συμβόλαιο)
- Εντοπισμός χαρακτηριστικών, αναγκών και προσδοκιών των μαθητών μας

2η Μέρα (Σάββατο):
- Οι ενήλικοι ως μαθητές
- Η κατάταξη των μαθητών σε τμήματα και ο σχεδιασμός του αναλυτικού προγράμματος σπουδών
- Ο σχεδιασμός ενός μαθήματος/ μιας εκπαιδευτικής συνάντησης

3η Μέρα (Κυριακή):
- Η διδασκαλία του κειμένου: Τεχνικές διδασκαλίας και αφομοίωσης του κειμένου
- Η διδασκαλία του λεξιλογίου: Τεχνικές διδασκαλίας και αφομοίωσης του λεξιλογίου
- Επιλογή και αξιολόγηση του διδακτικού εγχειριδίου και διδακτικών υλικών

4η μέρα (Δευτέρα):
-    Πρακτική - παρκολούθηση μαθήματος από έμπειρο καθηγητή (μέρος α)
-    Πρακτική - παρκολούθηση μαθήματος από έμπειρο καθηγητή (μέρος β)
-    Συνεδρία ανατροφοδότησης

5η μέρα (Τρίτη)
-    Πρακτική - παρκολούθηση μαθήματος από έμπειρο καθηγητή (μέρος α)
-    Πρακτική - παρκολούθηση μαθήματος από έμπειρο καθηγητή (μέρος β)
-    Συνεδρία ανατροφοδότησης

6η μέρα (Τετάρτη)
-    Πρακτική - παρκολούθηση μαθήματος από έμπειρο καθηγητή (μέρος α)
-    Πρακτική - παρκολούθηση μαθήματος από έμπειρο καθηγητή (μέρος β)
-    Συνεδρία ανατροφοδότησης

7η μέρα (Πέμπτη)
-    Πρακτική - παρκολούθηση μαθήματος από έμπειρο καθηγητή (μέρος α)
-    Πρακτική - παρκολούθηση μαθήματος από έμπειρο καθηγητή (μέρος β)
-    Συνεδρία ανατροφοδότησης

8η μέρα (Παρασκευή)
-    Πρακτική - παρκολούθηση μαθήματος από έμπειρο καθηγητή (μέρος α)
-    Πρακτική - παρκολούθηση μαθήματος από έμπειρο καθηγητή (μέρος β)
-    Συνεδρία ανατροφοδότησης

-    Η λειτουργικότητα των γλωσσικών παιχνιδιών και των επικοινωνιακών δραστηριοτήτων (1ο μέρος)

9η Μέρα (Σάββατο):
- Η διδασκαλία της γραμματικής σε όλα τα επίπεδα ελληνομάθειας
- Η διδασκαλία της γραμματικής σε όλα τα επίπεδα ελληνομάθειας (μικροδιδασκαλία)
- Η λειτουργικότητα των γλωσσικών παιχνιδιών και των επικοινωνιακών δραστηριοτήτων (2ο μέρος)

10η Μέρα (Κυριακή):
- Η επιλογή και η χρήση οπτικοακουστικών υλικών στο μάθημα
- Ενημέρωση για τις εξελίξεις και το θεσμικό πλαίσιο της διδασκαλίας της ελληνικής ως ξένης γλώσσας και της εκπαίδευσης ενηλίκων
- Η ενεργοποίηση των μαθητών (οι εργασίες στο σπίτι, οι έρευνες, οι τάξεις συζήτησης) - Αντιμετώπιση πρακτικών προβλημάτων στη διδασκαλία

 

Δίδακτρα: 70 €/ημέρα ανά άτομο  (Περιλαμβάνονται οι εισηγήσεις και τα εργαστήρια, υλικά σεμιναρίου. Παρέχεται Πιστοποιητικό Παρακολούθησης)
Οργανωτικά έξοδα 100 ευρώ το άτομο
Ειδικές εκπτώσεις για μη κατόχους της υποτροφίας Erasmus Plus

Σημείωση:Αυτό είναι το δια ζώσης τμήμα ενός εκπαιδευτικού προγράμματος διάρκειας οκτώ μηνών, μέσω του οποίου παρέχεται το ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ EUROLTA για τη διδασκαλία ξένων γλωσσών σε ενηλίκους από τον Διεθνή Οργανισμό Γλωσσών ICC. Το Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού είναι Πιστοποιημένο Κέντρο EUROLTA στην Ελλάδα και προετοιμάζει τους καθηγητές για τη διαδιασία της πιστοποίησης μέσω συνδυαστικής μάθησης  (blended learning). Το πρόγραμμα αυτό έχει επιπλέον κόστος 100 ευρώ για τις διαδικασίες πιστοποίησης (συνολικά δίδακτρα για το 8-μηνο πρόγραμμα EUROLTA: 900 ευρώ).

To EUROLTA είναι μία διεθνώς αναγνωρισμένη πιστοποίηση για εκείνους που επιθυμούν να διδάξουν ξένες γλώσσες σε ενηλίκους. Είναι αναγνωρισμένο από όλα τα μέλη οργανισμούς του ICC – Ιnternational Language Association. (http://www.icc-languages.eu/) και εγγυάται ένα υψηλό επίπεδο ικανοτήτων στη διδασκαλία ξένων γλωσσών σε ενηλίκους.
Τα εκπαιδευτικά προγράμματα που προσφέρονται υπό την αιγίδα του προγράμματος EUROLTA αντικατοπτρίζουν μία σύγχρονη προσέγγιση στη διδασκαλία ξένων γλωσσών και την εκπαιδευτική διαδικασία. Η Πιστοποίηση βασίζεται στην αξιολόγηση ενός φακέλου που περιέχει δείγματα της εργασίας των διδασκόντων. Το Πιστοποιητικό EUROLTA επιπέδου 1 πιστοποιεί τη δυνατότητα του κατόχου του να προγραμματίζει και να παραδίδει μαθήματα στο πλαίσιο ενός καθορισμένου προγράμματος σπουδών και να αξιοποιεί τους υπάρχοντες πόρους διδασκαλίας μέσα σε ένα ορισμένο θεσμικό πλαίσιο καθώς επίσης και να αυτο-αξιολογείται και να αξιολογεί. Είναι ένας αναγνωρισμένος τίτλος σπουδών στη γλωσσική εκπαίδευση ενηλίκων.


ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Με τη λήξη του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα έχουν αναπτύξει δεξιότητες που θα τους καταστήσουν ικανούς:
- να εξοικειωθούν με το σύστημα της γλώσσας - στόχος και με τα εργαλεία μελέτης του (γραμματική, σύνταξη, γλωσσολογική ορολογία κ.λπ.) καθώς και τα απαραίτητα στοιχεία ανάλυσης της επικοινωνίας και της χρήσης γλώσσας
- να αναπτύξουν την γνώση τους των τρεχουσών θεωριών της γλωσσικής πρόσληψης και των κοινωνικο-πολιτισμικών και διαπολιτισμικών ζητημάτων που εμπλέκονται στην εκμάθηση γλώσσας και να ενσωματώσουν αυτή τη γνώση στη διδασκαλία τους
- να μάθουν να αναγνωρίζουν τους μαθητές ως προσωπικότητες με το ιδιαίτερο μαθησιακό στυλ του καθενός, τα κίνητρά του και τους στόχους του και να δρουν καταλλήλως κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας τους
- να αποκτήσουν εμπιστοσύνη στον εαυτό τους και να αποκτήσουν ικανότητες στη διαχείριση τάξης
- να αναπτύξουν ένα ρεπερτόριο ικανοτήτων διδασκαλίας και τεχνικών και να γίνουν ικανοί να κρίνουν πού και πώς να τις χρησιμοποιούν

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

Η μεθοδολογία και η προσέγγιση που υιοθετούνται στην κατάρτιση απεικονίζουν τους γενικούς στόχους που δηλώνονται ανωτέρω.

Ιδιαίτερα, έχει στόχο

- να απεικονίσει το γενικό ήθος του ICC - τα εκπαιδευτικά μαθήματα του Διεθνoύς Οργανισμού Γλωσσών, γεγονός που συνεπάγεται μια προσέγγιση "μάθησης μέσω της πράξης , έκφρασης και ανταλλαγής ιδεών"

- να αρακτηρίζεται από ένα βασισμένο στη συνεργασία ύφος εκμάθησης, με συμμετοχή των εκπαιδευομένων, όπου αυτό είναι δυνατό, στο σχεδιασμό και την διαμόρφωση του προγράμματος

- να παρουσιάσει ευκαιρίες προκειμένου να επεκταθεί η θεωρητική γνώση της γλώσσας, μέσω της μάθησης και της διδασκαλίας, καθώς επίσης και να αξιολογηθούν και να βελτιωθούν οι πρακτικές δεξιότητες.

- να ενσωματώσει τις πρακτικές ασκήσεις και την παρακολούθηση για τη διδασκαλία/εκμάθηση (των ίδιων, των δικών τους τάξεων, άλλων τάξεων, με βίντεο ή δια ζώσης) στις μεταγενέστερες αναλύσεις και αξιολογήσεις

- να παρέχει τις ευκαιρίες για αυτοκριτική, αξιολόγηση από τους συναδέλφους, καθώς επίσης και να προσφέρει ευκαιρίες για τους εκπαιδευόμενους να αξιολογήσουν το επιμορφωτικό πρόγραμμα

Tο σεμινάριο στηρίζεται στις αρχές της συμμετοχικής εκπαίδευσης ενήλικων. Ενσωματώνει τις εμπειρίες των συμμετεχόντων και προωθεί την ανταλλαγή ιδεών, προτάσεων και υλικών, όχι μονό διδακτικών αλλά και σχετικών με τις κοινωνικές και πολιτισμικές γνώσεις. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να μάθουν μέσω της ανταλλαγής εμπειρίας μεταξύ διδασκόντων σε διαφορετικές ομάδες-στόχο στις διαφορές ευρωπαϊκές χώρες, σε διαφορετικά μαθησιακά και πολιτισμικά περιβάλλοντα. Εφαρμόζονται οι τεχνικές: εργασία σε ομάδες και σε ζευγάρια, παιχνίδι ρολών, ιεροδιδασκαλεία, εισήγηση, κατευθυνόμενη συζήτηση, καταιγισμός ιδεών, γλωσσικά και εκπαιδευτικά παιχνίδια και βιωματικές δραστηριότητες.

Το σεμινάριο επίσης περιλαμβάνει επιτόπιες παρατηρήσεις διδασκαλίας ελληνικών σε τάξεις ενηλίκων. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να αξιολογήσουν την διδασκαλία σε συγκεκριμένο πλαίσιο εφαρμόζοντας τις τεχνικές της παρατήρησης, της συνέντευξης και της ομαδικής συζήτησης. Μετά την παρατήρηση οι συμμετέχοντες θα αναστοχαστούν σχετικά με αυτή τη μαθησιακή εμπειρία.
Επίσης, θα δοθούν στους συμμετέχοντες hands-outs, πρωτότυπα υλικά, λίστες με δραστηριότητες διαπολιτισμικής εκπαίδευσης και με ιστοτόπους οι οποίοι προτείνουν διδακτικά εργαλεία και οι οποίοι προωθούν την ελληνική γλώσσα και πολιτισμό. Κατά το σεμινάριο θα αξιοποιηθούν εποπτικά μέσα όπως το βίντεο, ηχητικά αρχεία, αντικείμενα (realia), διαγράμματα, φωτογραφίες και παιγνιώδεις δραστηριότητες λαμβάνοντας υπόψη την αξία που έχει η ποικιλία εκπαιδευτικών υλικών και μέσων για τον εμπλουτισμό της μαθησιακής εμπειρίας των συμμετεχόντων.

Τα θέματα που θα καλυφθούν στο βασικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα ανήκουν στις παρακάτω θεματικές περιοχές:

1. Ανάλυση και Επίγνωση Γλώσσας ή Γλωσσική Επίγνωση
2. Γλώσσα και Πολιτισμός
3. Διαδικασίες Εκμάθησης Γλωσσών
4. Διδασκαλία Γλωσσών
5. Σχεδιασμός και Αξιολόγηση
6. Αυτο-αξιολόγηση

Μέσω της ανάληψης καθηκόντων που αποσκοπούν στην αύξηση της επίγνωσης (ευαισθητοποίησης), του πειραματισμού, της αξιοποίησης, της προσαρμογής και της μεταφοράς του περιεχομένου κατάρτισης στις δικές τους συνθήκες διδασκαλίας, οι εκπαιδευόμενοι θα πρέπει να αναπτύξουν τη διδακτική τους ικανότητα, καθώς επίσης και τις κατάλληλες στρατηγικές, για να μπορέσουν να συνεχίσουν την εξέλιξή τους αφότου τελειώσει η περίοδος κατάρτισης.

Eγγραφή στα Mαθήματα

Παρακαλώ στείλτε e-mail στο This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ή γράμμα στο Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού, Αργυροκάστρου 2-4, 11362 Αθήνα. 

Στοιχεία επικοινωνίας θερινού σχολείου Σαντορίνης:

Μεγαλοχώρι Σαντορίνης, Θήρα 84700, Ελλάδα
τηλ. 0030 2286082820
κινητό: 0030-6944105484
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Skype name: ifigenia.georgiadou , hellenic.culture.centre

Greek language and Culture Integrated Programme

Greek language and Culture Integrated Programme (all levels)

Sessions
(all sessions will take place in Megalochori, Santorini Island, Greece)

2015:
6-17/4/2015
15-26/6/2015
29/6-10/7/2015
13-24/7/2015
27/7-7/8/2015
10-21/8/2015
24/8-4/9/2015
7-18/9/2015                
2016:
25/4-6/5/2016
13-24/6/2016
27/6-8/7/2016
11-22/7/2016
25/7-5/8/2016
8-19/8/2016
22/8-2/9/2016
5-16/9/2016                 
2017:
10-21/4/2017
12-23/6/2017
26/6-7/7/2017
10-21/7/2017
24/7-4/8/2017
7-18/8/2017
21/8-1/9/2017
4-15/9/2017 

 

SEMINAR PROGRAMME

Day 1 (Monday)
- Presentation of the participants and their organizations
- Presentation of the seminar’s programme and the trainers (educational contract)
- Greek Language Lesson
- Greek Language Workshop
- Educational and Cultural Activities*

Day 2 (Tuesday)
- Greek Language Lesson
- Greek Language Workshop
- Educational and Cultural Activities*

Day 3 (Wednesday)
- Greek Language Lesson
- Greek Language Workshop
- Educational and Cultural Activities*


Day 4 (Thursday)
- Greek Language Lesson
- Greek Language Workshop
- Educational and Cultural Activities*

Day 5 (Friday)
- Greek Language Lesson
- Greek Language Workshop
- Interim evaluation of the course
- Educational and Cultural Activities*

Day 6 (Monday)
- Greek Language Lesson
- Greek Language Workshop
- Educational and Cultural Activities*

Day 7 (Tuesday)
- Greek Language Lesson
- Greek Language Workshop
- Educational and Cultural Activities*

Day 8 (Wednesday)
- Greek Language Lesson
- Greek Language Workshop
- Educational and Cultural Activities*

Day 9 (Thursday)
- Greek Language Lesson
- Greek Language Workshop
- Educational and Cultural Activities*

Day 10 (Friday)
- Greek Language Lesson
- Greek Language Workshop
- Final Evaluation of the course - formation of the contact network
- Educational and Cultural Activities*

*Educational and Cultural Activities:
Some of the activities below will be included to your 2015 programme for free, in case you attend the two-week Integrated Greek Language and Culture Programme :
1.    Megalochori village: its history and  sites
2.    Presentation of Santorini Island
3.    Greek Culture: traditional dances
4.    Greek Culture: Greek songs
5.    Greek Culture: visit to an artist’s atelier
6.    Visit to the traditional village Pyrgos and its castle
7.    Visit to a local producer and discussion on the local products
8.    Language Games in Greek
9.    Visit to the Archeological Museum of Fira and sight seeing
10.    Greek Culture: a tribute to Greek Music
11.    Greek Culture: cookery lesson in Megalochori Square in the traditional tavern Raki/ Dinner with what we have cooked
12.    Guided tour at the Santo Wines Oenotourism Centre and video screening of winery tradition. Tasting of Santorini wines on the top of the Caldera cliff.
13.    Visit to the archaeological site of Akrotiri
14.    Visit to the ceramist Andreas Makaris at Megalochori and ceramics lesson
15.    Boat trip to the volcanic islands of Nea and Palea Kameni and to Thirasia
16.    Visit to the Maritime Museum,Oia
17.    Visit to the Folklore Museum of Santorini in Fira
18.    Visit to the Tsambouna Workshop in La Ponta Castle in Akrotiri
19.    Open air cinema in Kamari, in one of the 10 best open air cinemas in the world

 

Tuition fee: 70 €/ day/ person, which includes tuition and training materials.

 

LEARNING OUTCOMES

Depending on the Language Level they will follow, at the end of the seminar participants are expected:

A0 of the European Language Portfolio
Participants are expected to have developed all four language skills in Greek. More specifically, participants will have developed the basic vocabulary in Greek, they will be able to respond to basic communicational circumstances, and the will know the basic Greek grammar. They will cover material included in the level A1 (course A1a) of the European Language Portfolio. http://www.hcc.edu.gr/images/Syll_A0.pdf

A1 of the European Language Portfolio
Participants are expected to have developed all four language skills in Greek. More specifically, participants will have developed the basic vocabulary in Greek, they will be able to respond to basic communicational circumstances, and the will know the basic Greek grammar. They will cover material included in the level A1 (course A1b, A1c) of the European Language Portfolio. http://www.hcc.edu.gr/images/Syll_A1.pdf

A2 of the European Language Portfolio
Participants are expected to have developed all four language skills in Greek. More specifically, participants will have developed the ability to express themselves in more complex situations (descriptions, narrations, feelings, plans for the future). They will cover material included in the level A2 (course A2a, A2b, A2c) of the European Language Portfolio. http://www.hcc.edu.gr/images/Syll_A2.pdf


B1 of the European Language Portfolio
Participants are expected to have developed all four language skills in Greek. More specifically, participants will enrich their vocabulary in subjects like the family, work and free time, and they will learn the passive voice, participles, special (irregular) nouns and adjectives, the use of prepositions and conjunctions. They will cover material included in the level B1 (course B1a, B1b, B1c) of the European Language Portfolio. http://www.hcc.edu.gr/images/Syll_B1.pdf  

B2 of the European Language Portfolio
Participants are expected to have developed all four language skills in Greek. More specifically, participants will complete their knowledge of the basic grammar (using cases, tenses, irregular adjectives and nouns, compound verbs, pronouns, imperative), and they will enrich their vocabulary  (everyday language in big cities, idioms). They will cover material included in the level B2 (course B2a, B2b, B2c) of the European Language Portfolio. http://www.hcc.edu.gr/images/Syll_B2.pdf

C1 of the European Language Portfolio
Participants are expected to have developed all four language skills in Greek. More specifically, participants will enrich their vocabulary (official letters, essays, idioms, proverbs, special vocabulary, and they will study more complex language forms. They will cover material included in the level C1 (course C1a, C1b, C1c) of the European Language Portfolio. http://www.hcc.edu.gr/images/Syll_C1.pdf

C2 of the European Language Portfolio
Participants are expected to have developed all four language skills in Greek. More specifically, participants will enrich their vocabulary, they will study local idioms and elements of Katharevousa and ancient Greek language, they will be able to to express themselves in a clear and persuasive way and have an everyday/fast rhythm of speaking. They will cover material included in the level C2 (course C2a, C2b, C2c) of the European Language Portfolio. http://www.hcc.edu.gr/images/Syll_C2.pdf

Students of all levels are expected:
- To be familiar with many aspects of contemporary Greek culture (the Arts, history, society, nature)
- To have explored the contemporary Greek reality, as they will get in contact with local population
- To visit places of natural beauty and cultural significance
- To have exchanged intercultural experiences

METHODOLOGY
The course is based on the principles of participatory adult education. The method used is the communicative one, which brings out the communicative aspect of the language. Moreover, the course follows the principles of modern didactics of living languages, which gives emphasis to culture. During the course active learning and exchange of ideas and information about other cultures are encouraged, while the experienced of the participants are incorporated into the training. The abovementioned methodology is implemented via a daily schedule which includes two hours of language instruction, and two hours of language workshop, where participants have the opportunity to practice the language skills they have developed during the day through language games, role plays and other activities. They also better understand the cultural framework within which the linguistic types of Greek are developed and used. A daily schedule of educational/ cultural activities is incorporated into the programme, enabling participants to become familiar with elements of the traditional and contemporary Greek culture. These activities include Greek dances’ lessons, Greek cookery classes, visits to Museums and other places of cultural interest, excursions to Santorini Island. This programme of activities is considered as an inextricable part of the course, since it provides the participants with a better understanding of contemporary Greeks and contemporary Greek culture.

Preparation
Participants will be given information on the subject of teaching or learning Greek today in Europe as well as lists for the most recent publications of didactic materials. Before the course, they will be asked to describe the institution they work for and the basic characteristics of its learners and their own professional background. Participants will also receive information for the course group (trainers, organizers and organizing institution, other participants). Organizers will be responsible for sending all necessary information regarding the venue and the trip. All the above will be communicated via e-mail.

Follow-up
Upon completion of the course, a network of Greek language’s and Greek culture’s friends will be formed though the HCC’s web-site and social media. The members of this network will be interested in improving their skills and Greek, and have positive feeling towards contemporary Greece. The network’s participants will be receiving information on the developments concerning learning Greek, on programmes and initiatives taken in Europe regarding this subject, as well as on critical developments in Greece which require action and initiative by the European citizens.

Greek Language Courses in Megalochori, Santorini Start date: 12 October 2015

Greek Language Courses in Megalochori, Santorini Start date: 12 October 2015

Face to face extensive course for Beginners (A0 and A1)
8 weeks - 32 hours (1 hour is 60 minutes)
Where: At the HCC’s premises in Megalochori (opposite GEROMANOLIS tavern).
When: From October 12 to December 4 2015, Tuesdays and Thursdays 18:00 to 20:00 or according to the students’ needs.
Training fee: 380 euro (for a group of at least 3 students).
- All relevant educational materials
- Certificate of Attendance

hcc seminars 10

HCC Courses available for Erasmus Plus Beneficiaries (2015-2017)

For Teacher Trainers, Teachers, Adult Educators, Educationalists

10 -day courses

1.Greek Language and Culture Integrated Programme (Working language: GREEK and ENGLISH, depending on the level) - Monday to next Friday)

2. EUROLTA / ICC CERTIFICATION programme for Language Adult Trainers (working language: GREEK- will be offered in ENGLISH too in 2016 & 2017)*Friday to next Sunday

The HELLENIC CULTURE CENTRE offers the chance to attend high quality teacher training programmes (including Certification programmes), to develop your language skills, to share experiences and ideas with people from other countries, to extend your personal network.

We develop courses on language learning and intercultural education with experienced and certified teacher trainers and language teachers, state-of-the-art didactic materials and methodologies, and evaluation and validation procedures. 

All educational programmes can be funded by the Erasmus plus grants of the European Commission. 

Note* This is the face to face part of the eight-month teacher training and certification programme, which offers the EUROLTA CERTIFICATION for teaching a foreign language to adult learners by the International Language Organization ICC. The HELLENIC CULTURE CENTRE is a certified EUROLTA Centre in Greece and prepares teachers for the Certification process in a blended learning mode. This programme has 100 euro extra fee for certification procedures.

 

 

ALL OUR SEMINARS IN A PDF FILE

hcc seminars 10

HCC Courses available for Erasmus Plus Beneficiaries (2015-2017)

For Teacher Trainers, Teachers, Adult Educators, Educationalists

10 -day courses

1.Greek Language and Culture Integrated Programme (Working language: GREEK and ENGLISH, depending on the level) - Monday to next Friday)

2. EUROLTA / ICC CERTIFICATION programme for Language Adult Trainers(working language: GREEK- will be offered in ENGLISH too in 2016 & 2017)*Friday to next Sunday

The HELLENIC CULTURE CENTRE offers the chance to attend high quality teacher training programmes (including Certification programmes), to develop your language skills, to share experiences and ideas with people from other countries, to extend your personal network.

We develop courses on language learning and intercultural education with experienced and certified teacher trainers and language teachers, state-of-the-art didactic materials and methodologies, and evaluation and validation procedures. 

All educational programmes can be funded by the Erasmus plus grants of the European Commission. 

Note* This is the face to face part of the eight-month teacher training and certification programme, which offers the EUROLTA CERTIFICATION for teaching a foreign language to adult learners by the International Language Organization ICC. The HELLENIC CULTURE CENTRE is a certified EUROLTA Centre in Greece and prepares teachers for the Certification process in a blended learning mode. This programme has 100 euro extra fee for certification procedures.

 

 

ALL OUR SEMINARS IN A PDF FILE

hcc seminars 3

HCC Courses available for Erasmus Plus Beneficiaries (2015-2017)

For Teacher Trainers, Teachers, Adult Educators, Educationalists

3 -day courses

1. Language games for all language classes (Working language: ENGLISH) - Friday to Sunday
2. Teaching Greek to Adults (Working language: GREEK) -Friday to Sunday
3. Learning to Teach Greek (Working language: GREEK) -Friday to Sunday
4. Greek as a foreign language (Working language: GREEK) - Friday to Sunday
5. Teacher Training: Greek to non- native speakers (Working language: GREEK) - Friday to Sunday

The HELLENIC CULTURE CENTRE offers the chance to attend high quality teacher training programmes (including Certification programmes), to develop your language skills, to share experiences and ideas with people from other countries, to extend your personal network.

We develop courses on language learning and intercultural education with experienced and certified teacher trainers and language teachers, state-of-the-art didactic materials and methodologies, and evaluation and validation procedures. 

All educational programmes can be funded by the Erasmus plus grants of the European Commission. 

ALL OUR SEMINARS IN A PDF FILE

hcc seminars 5

HCC Courses available for Erasmus Plus Beneficiaries (2015-2017)

For Teacher Trainers, Teachers, Adult Educators, Educationalists

5 -day courses

1. Intercultural Skills for Adult Educators, School Teachers and mentors (Working language: ENGLISH) -Friday to Tuesday
2. Informal Language learning methodologies: Language Café, Language Exchange, Montessori for Adults (Working language: ENGLISH) -Friday to Tuesday
3. Teaching a foreign language today: an eclectic perspective (for teachers of all foreign languages) (Working language: ENGLISH) -Friday to Tuesday
4. Language Games for all language classes (Working language: ENGLISH) -Friday toTuesday
5. Teaching Greek to Adults (Working language: GREEK) -Friday to Tuesday
6. Learning to Teach Greek(Working language: GREEK) -Friday to Tuesday
7. Greek as a foreign language (Working language: GREEK) -Friday to Tuesday
8. Teacher Training: Greek to non- native speakers (Working language: GREEK) -Friday to Tuesday

The HELLENIC CULTURE CENTRE offers the chance to attend high quality teacher training programmes (including Certification programmes), to develop your language skills, to share experiences and ideas with people from other countries, to extend your personal network.

We develop courses on language learning and intercultural education with experienced and certified teacher trainers and language teachers, state-of-the-art didactic materials and methodologies, and evaluation and validation procedures. 

All educational programmes can be funded by the Erasmus plus grants of the European Commission. 

ALL OUR SEMINARS IN A PDF FILE

Online μαθήματα νέας ελληνικής από το ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ONLINE ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Το Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού είναι το πρώτο σχολείο που προσέφερε διαδικτυακά μαθήματα σε όλα τα επίπεδα ελληνομάθειας. Το πρόγραμμα μαθημάτων online άρχισε το 2009 και τώρα προσφέρει:

 • Online μαθήματα ελληνικής γλώσσας σε όλα τα επίπεδα(Α1, Α2, Β1, Β2, Γ1, Γ2)
 • Ειδικά τμήματα προετοιμασίας για τις επίσημες Εξετάσεις Ελληνομάθειαςσε όλα τα επίπεδα.
 • Ειδικά μαθήματα για την εξάσκηση στον προφορικό λόγο (speaking+ listening)
 • Ένα μάθημα σε επίπεδο Γ2+ για την διατήρηση της επαφής με την σύγχρονη Ελλάδα (Η ΕΛΛΑΔΑ ΤΩΡΑ@HCC- επίπεδο Γ2+)
 • Λέσχες Ανάγνωσης και συζήτησης για βιβλία ελληνικής λογοτεχνίας στα επίπεδα Β2, Γ1, Γ2
 • Αρχαία Ελληνικά
 • Ελληνικά για παιδιά ΠΑΜΕ, ΠΑΙΔΙΑ! α: 7-9 ετών, β: 10-12 ετών
 • Ειδικά σχεδιασμένα θεματικά εργαστήρια πάνω σε ένα συγκεκριμένο θέμα του ελληνικού πολιτισμού (π.χ. ελληνική κουζίνα, μουσική, χορός, κινηματογράφος, πολιτική κ.α.- για τα επίπεδα Β2 και πάνω).

                                                                                                online teaching HCC low

Όλοι οι καθηγητές του Κέντρου Ελληνικού Πολιτισμού είναι πιστοποιημένοι και έμπειροι στη διδασκαλία της ελληνικήςως δεύτερης και ως ξένης γλώσσας σε ενηλίκους και σε εφήβους. Έχουν επίσης εμπειρία στη διαδικτυακή (online) διδασκαλίακαι είναι όλοι φυσικοί ομιλητές της ελληνικής.

Τα μαθήματα γίνονται μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας ηλεκτρονικής μάθησης Moodle και μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας GLOSSA, όπου είναι αναρτημένο όλο το εκπαιδευτικό υλικό (κείμενα, ακουστικές ασκήσεις και δραστηριότητες για την ανάπτυξη όλων των γλωσσικών δεξιοτήτων, φωτογραφίες, βιβλιοθήκη, Φόρουμ, σύνδεσμοι σε λεξικά και βίντεο) καθώς και μέσω συναντήσεων σύγχρονης εκπαίδευσης με τη βοήθεια του Skype, μία ή δυο φορές/ εβδομάδα.

Δεν χρειάζονται ειδικές γνώσεις υπολογιστή για την παρακολούθηση, ωστόσο προσφέρεται μία εισαγωγική συνεδρία 15 λεπτών δωρεάν, εάν ζητηθεί, για να εξοικειωθούν οι σπουδαστές με τη χρήση της πλατφόρμας και με το Skype. Οι σπουδαστές χρειάζεται να έχουν οπωσδήποτε καλή σύνδεση στο διαδίκτυο και ακουστικά με μικρόφωνο.

Πριν την εγγραφή τους οι (νέοι) σπουδαστές χρειάζεται να κάνουν ένα προφορικό ή / και γραπτό τεστ, προκειμένου να εκτιμήσουμε το γλωσσικό επίπεδο και τις εκπαιδευτικές τους ανάγκες και στόχους. Επικοινωνήστε μαζί μας για το τεστ που ταιριάζει στο επίπεδό σας. Μπορείτε επίσης να κάνετε το τεστ προφορικώς μέσω Skype: η διευθύντρια του Κέντρου θα σας καλέσει, ώστε να καθοριστεί το επίπεδο ελληνομάθειας και να σχεδιαστεί το εκπαιδευτικό σας πρόγραμμα, βασισμένο στις μαθησιακές σας ανάγκες.

Έναρξη κύκλων 8 εβδομάδωνομαδικών μαθημάτων περιόδου 2020-2021-2022:

 • 21 Σεπτεμβρίου 2020 - 15Νοεμβρίου 2020 (8εβδομάδες, 4-8μαθητές, 8 ή 16ώρες)
 • 16 Νοεμβρίου 2020 - 24 Ιανουαρίου 2021 (8εβδομάδες, 4-8μαθητές, 8 ή 16ώρες,Διάλειμμα Χριστουγέννων: 21/12/2020- 3/1/2021)
 • 25 Ιανουαρίου 2021- 21 Μαρτίου 2021 (8εβδομάδες, 4-8μαθητές, 8 ή 16ώρες)
 • 22 Μαρτίου 2021 - 30 Μαΐου 2021 (8εβδομάδες, 4-8μαθητές, 8 ή 16ώρες,Διάλειμμα Πάσχα: 26/4/2021- 8/5/2021)
 • 31 Μαΐου 2021 - 25 Ιουλίου 2021 (8 εβδομάδες, 4-8 μαθητές, 8 ή 16 ώρες)
 • 26 Ιουλίου 2021 - 19 Σεπτεμβρίου 2021 (8 εβδομάδες, 4-8 μαθητές, 8 ή 16 ώρες) Γίνεται διάλειμμα 2-15 Αυγούστου, αλλά κανονίζουμε πριν ή μετά το διάλειμμα τα μαθήματα που δεν γίνονται.
 • 20 Σεπτεμβρίου 2021 - 14 Νοεμβρίου 2021 (8 εβδομάδες, 4-8 μαθητές, 8 ή 16 ώρες)
 • 15 Νοεμβρίου 2021 - 9 Ιανουαρίου 2022 (8 εβδομάδες, 4-8 μαθητές, 8 ή 16 ώρες) Γίνεται διάλειμμα 20 Δεκεμβρίου 2021 -2 Ιανουαρίου 2022, αλλά κανονίζουμε πριν ή μετά το διάλειμμα τα μαθήματα που δεν γίνονται.
 • 10 Ιανουαρίου 2022 - 6 Μαρτίου 2022 (8 εβδομάδες, 4-8 μαθητές, 8 ή 16 ώρες)
 • 7 Μαρτίου 2022- 30 Απριλίου 2022 (8 εβδομάδες, 4-8 μαθητές, 8 ή 16 ώρες)
 • 2 Μαΐου 2022- 26 Ιουνίου 2022 (8 εβδομάδες, 4-8 μαθητές, 8 ή 16 ώρες)

Ταonline μαθήματα προσφέρονται καθόλη τη διάρκεια του έτους 7 ημέρες/ εβδομάδα, από τις 07.00 έως τις 24.00 ώρα Ελλάδας. Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας για πληροφορίες σχετικά με τα ιδιαίτερα μαθήματα και τα μαθήματα δύο σπουδαστών.

Τα μαθήματα ΔΕΝ προσφέρονται ως μαθήματα online αυτοδιδασκαλίας, μπορείτε να εγγραφείτε μόνο εάν κάνετε μαθήματα με έναν καθηγητή ή καθηγήτρια και συναντιέστε τουλάχιστον μία ώρα την εβδομάδα με αυτόν/ -ήν. Η χρήση της πλατφόρμας είναι δωρεάν, για ασύγχρονη μάθηση με την καθοδήγηση του καθηγητή σας.

Προτείνουμε 2 ώρες μαθήματος σε σύγχρονη συνάντηση με καθηγητή για τα επίπεδα Α0-Β2 (16 ώρες σε έναν μαθησιακό κύκλο των 8 εβδομάδων) και 1 ώρα μαθήματος σε σύγχρονη συνάντηση με καθηγητή για τα επίπεδα Γ1-Γ2+ και για ειδικά μαθήματα   (8 ώρες σε έναν μαθησιακό κύκλο των 8 εβδομάδων) . 

 

Επίπεδα Α1, Α2, Β1, Β2

Επίπεδα Γ1, Γ2, Γ2+

Προετοιμασία για τις εξετάσεις πιστοποίησης της ελληνομάθειας (όλα τα επίπεδα)

ΟΜΑΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (4-8 σπουδαστές)

Διάρκεια

Κάθε 8 εβδομάδες

Κάθε 8 εβδομάδες

Κάθε 8 εβδομάδες

Σύνολο ωρών

16

8

8

Σύγχρονες συναντήσεις μέσω Skype

1+1 ώρα/ εβδομάδα

1 ώρα / εβδομάδα

1 ώρα / εβδομάδα

Δίδακτρα

192€ (12 €/ ώρα)

120€ (15€/ ώρα)

120€(15 €/ ώρα)

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΜΕ

2-3 ΜΑΘΗΤΕΣ

Δίδακτρα για κάθε μαθητή

20 €/ώρα/ μαθητή

20 €/ώρα/ μαθητή

20€/ώρα/ μαθητή

ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΜΕ 1 ΜΑΘΗΤΗ

     

Δίδακτρα για 1 μαθητή

όλα τα επιπεδα ελληνομάθειας,

αρχαία ελληνικά, Πάμε, παιδιά!

39 €/ώρα ανά μαθητή

39 €/ώρα ανά μαθητή

39 €/ώρα ανά μαθητή

 

Τα δίδακτρα περιλαμβάνουν:

Πρόσβαση στην εκπαιδευτική πλατφόρμα σε όλη τη διάρκεια του προγράμματος (δεν υπάρχει επιπλέον κόστος εγγραφής στην πλατφόρμα)

 • Δέκα επιπλέον ημέρες για  μελέτη, διόρθωση εργασιών και προσωπικές επαναλήψεις στην πλατφόρμα
 • Όλα τα απαιτούμενα διδακτικά υλικά
 • Προσωπική συμβουλευτική υποστήριξη σε κάθε σπουδαστή και εκτός των ωρών μαθημάτων (τεχνική και διδακτική)
 • Πιστοποιητικό Παρακολούθησης για κάθε σπουδαστή που συμμετέχει ή
 • Πιστοποιητικό Επιτυχούς Ολοκλήρωσης του μαθήματος (αν ολοκληρώσει το 50 % των ασκήσεων της πλατφόρμας ή παρευρίσκεται στο 50% τουλάχιστον των σύγχρονων συναντήσεων)
 • Μία εισαγωγική συνεδρία 15’ δωρεάν, αν ζητηθεί, για να εξοικειωθούν οι νέοι σπουδαστές με τη χρήση της πλατφόρμας και με το Skype

Σημειώσεις:

 1. Η εκπαιδευτική ώρα είναι 60 λεπτά.
 2. Το εβδομαδιαίο πρόγραμμα των ομαδικών μαθημάτων καθορίζεται μετά από συνεννόηση της ομάδας.
 3. Τα δίδακτρα των ομαδικών προγραμμάτων  (και semi-private) πρέπει να καταβληθούν εκ των προτέρων για 8 εβδομάδες.
 4. Ο ελάχιστος αριθμός ωρών, τα δίδακτρα των οποίων πρέπει να προπληρωθούν για να ξεκινήσει ένα ιδιαίτερο μάθημα, είναι 5.
 5. Για τα επίπεδα Β1, Γ1 και Γ2 χρησιμοποιείται το βιβλίο ΚΑΛΕΙΔΟΣΚΟΠΙΟ Β1 / Γ1/Γ2 της Ιφιγένειας Γεωργιάδου , εκδόσεις ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, το οποίο οι σπουδαστές μπορούν να προμηθευτούν με έκπτωση από εμάς (20 ευρώ αντί 23 ευρώ) ή από τα βιβλιοπωλεία. Τα βιβλία ΔΕΝ είναι απαραίτητα ωστόσο, καθώς πολλά υλικά τους βρίσκονται ήδη στην πλατφόρμα.
 6. Ρωτήστε την Γραμματεία μας για επιπλέον εκπτώσεις, οι οποίες προσφέρονται σε μία Εβδομάδα Γιορτής κατά την διάρκεια του έτους.

Πολιτική ακύρωσης: 

 1. ο μαθητής  μπορεί να αναβάλει ένα ΙΔΙΑΙΤΕΡΟ μάθημα έως και 6 ώρες πριν, χωρίς να το πληρώσει.
 2. Εάν το αναβάλει από 6 έως και 3 ώρες πριν την προγραμματισμένη έναρξή του, ο μαθητής θα πληρώσει το 50% των διδάκτρων.
 3. Εάν το αναβάλει από 3 έως και 1 ώρα πριν την προγραμματισμένη έναρξή του, ο μαθητής θα πληρώσει το 100% των διδάκτρων.
 4. Στα ΟΜΑΔΙΚΑ μαθήματα και τα μαθήματα 2 μαθητών δεν μπορεί κανείς να αναβάλει τη συμμετοχή του (εάν χάσει το μάθημα, το πληρώνει στο 100%, εφόσον το μάθημα γίνει). Το μάθημα που χάνεται πληρώνεται κανονικά, εφόσον γίνεται.
 5. Εάν ένας από τους δύο σπουδαστές αποχωρήσει, το μάθημα μετατρέπεται σε ΙΔΙΑΙΤΕΡΟ.
 6. Το σύνολο των μαθημάτων τα οποία συμφωνήθηκε να γίνουν  πρέπει να ολοκληρωθεί έως και ένα χρόνο το αργότερο μετά την πρώτη εγγραφή.
 7. Εάν ένας σπουδαστής αποσυρθεί από το μάθημα δύο ατόμων, ο άλλος σπουδαστής μπορεί να συνεχίσει με τα δίδακτρα του ιδιαίτερου μαθήματος. 

 8. Επιστροφή της προκαταβολής δίνεται μέχρι την τελευταία ημέρα εγγραφής στο πρόγραμμα (1 ημέρα πριν την έναρξη των μαθημάτων). Για καθυστερημένες ακυρώσεις δεν επιστρέφονται τα δίδακτρα. Ωστόσο ο σπουδαστής έχει δικαίωμα να τα χρησιμοποιήσει για να επανεγγραφεί σε διάστημα ενός έτους σε αυτό ή άλλα προγράμματα του Κέντρου και να πληρώσει μόνο το τυχόν επιπλέον κόστος. Όταν οι σπουδαστές λαμβάνουν επιστροφή διδάκτρων, το τραπεζικό κόστος πληρώνεται από τους ίδιους. Στην περίπτωση που η ακύρωση γίνεται από το Κέντρο, ο σπουδαστής δεν επιβαρύνεται με τραπεζικό κόστος. 

 Πληροφορίες και εγγραφές ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ

e-mailThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. και This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.,

τηλ +306944105484, 

Skype name: Hellenic.culture.centre

Βρείτε εδώτη φόρμα εγγραφής.

tablet books 

Online Σεμινάρια Καθηγητών

Σειρά on-line σεμιναρίων για την εξειδίκευση στη Διδασκαλία της Ελληνικής ως ξένης/ δεύτερης γλώσσας

Ο Σχεδιασμός μιας διδακτικής Ενότητας και μιας Σειράς Μαθημάτων με βάση τις ανάγκες και τα χαρακτηριστικά των σπουδαστών της νέας ελληνικής (15 ώρες, 70 ευρώ)

19 Νοεμβρίου - 16 Δεκεμβρίου 2018
4-31 Μαρτίου 2019

Η διδασκαλία του κειμένου σε όλα τα επίπεδα ελληνομάθειας (30 ώρες, 110 ευρώ)

14 Ιανουαρίου - 24 Φεβρουαρίου 2019

Η διδασκαλία της ελληνικής ως ξένης / δεύτερης γλώσσας online σε ενηλίκους μαθητές

(100 ώρες - 450 ευρώ ή 150 ώρες - 650 ευρώ για το Πιστοποιητικό EUROLTA για τη διδασκαλία γλωσσών online)

31 Ιανουαρίου - 30 Μαΐου 2019 (ή 26 Ιουλίου 2019 για το Πιστοποιητικό EUROLTA για τη διδασκαλία γλωσσών online)

Διδασκαλία ελληνικών σε πρόσφυγες (200 ώρες - 250 ευρώ)

Δυνατότητα πιστοποίησης EUROLTA με επιπλέον 32 ώρες δια ζώσης σεμιναρίων και συνεδρίες παρακολούθησης και πρακτικής εξάσκσης. Επιπλέον δίδακτρα: 500 ευρώ.

3 Δεκεμβρίου 2018 - 24 Μαρτίου 2019

 

Tandem - Εξασκήστε δωρεάν την ξένη γλώσσα που μαθαίνετε!

Πρόγραμμα Αλληλοδιδασκαλίας TANDEM

Εξασκήστε δωρεάν την ξένη γλώσσα που μαθαίνετε με φυσικούς ομιλητές γρήγορα και αποτελεσματικά


Έχετε ξεκινήσει να μαθαίνετε μία ξένη γλώσσα; Ενώ μπορείτε να διαβάζετε, βρίσκετε δύσκολη την προφορική επικοινωνία; Έχετε αφήσει την ξένη γλώσσα εδώ και χρόνια και τώρα πρέπει να τη χρησιμοποιήσετε στη νέα σας δουλειά; Θα πάτε ταξίδι στη χώρα αυτή και δεν είστε σίγουρη/-ος ότι θα μπορέσετε να επικοινωνήσετε με τους ντόπιους για τις ανάγκες του ταξιδιού σας; Μαθαίνετε μία μη διαδεδομένη ξένη γλώσσα;

Εάν θέλετε να συναντήσετε φυσικούς ομιλητές της ξένης γλώσσας την οποία θα θέλατε να εξασκήσετε, επικοινωνήστε με το Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού.

Σας φέρνουμε σε επαφή με τους ενηλίκους σπουδαστές μας από όλο τον κόσμο και σας καθοδηγούμε ώστε από παιδαγωγική άποψη να πετύχετε σύντομα το επιθυμητό αποτέλεσμα στην εκμάθηση της ξένης γλώσσας σας. Σας προτείνουμε τρόπους εργασίας, υλικά (αλληλο)διδασκαλίας και ασκήσεις παραγωγής προφορικού λόγου. Οι κανόνες είναι απλοί: βρίσκετε κάποια θέματα κοινού ενδιαφέροντος και μιλάτε μόνο ελληνικά για μία ώρα, για παράδειγμα, και μόνο π.χ. γαλλικά για άλλη μία ώρα. Με την καθοδήγηση των καθηγητών μας, μπορείτε να βοηθήσετε και να βοηθηθείτε στη διδασκαλία και στην εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας.

Οι σπουδαστές μας είναι μεταφραστές, διερμηνείς, ξεναγοί, καθηγητές σε σχολεία ή Πανεπιστήμια του εξωτερικού, φοιτητές ξένων Πανεπιστημίων, επαγγελματίες που χρησιμοποιούν τη ελληνική γλώσσα στην εργασία τους ή φιλέλληνες που μαθαίνουν ελληνικά από αγάπη για τη γλώσσα μας και για την Ελλάδα. Συνήθως διαμένουν μόνιμα στο εξωτερικό, γι' αυτό άλλωστε δεν έχουν πολλές ευκαιρίες να μιλήσουν την ελληνική γλώσσα. Έρχονται για να μάθουν ελληνικά στην Ελλάδα για περιορισμένο χρονικό διάστημα, συνήθως 7-30 ημερών.

Η πρώτη συνάντηση γίνεται στα γραφεία μας και μετά κανονίζετε μόνοι σας πότε και πώς θα συναντιέστε. Οι συναντήσεις γίνονται σε κάποιο καφέ, σε ένα μουσείο ή σε κάποιον δημόσιο χώρο, όπου εσείς νομίζετε. Η επικοινωνία σας θα μπορούσε να συνεχιστεί και μετά τη αναχώρησή τους από την Ελλάδα, μέσω Διαδικτύου.

Το πρόγραμμα αυτό είναι εντελώς δωρεάν και το προσφέρουμε ως επιπλέον υπηρεσία στους ξενόγλωσσους σπουδαστές μας, έτσι ώστε να εξασκήσουν τα ελληνικά και εκτός της ώρας του μαθήματος με τον καθηγητή και να γνωρίσουν έλληνες με παρόμοια ενδιαφέροντα.

Δεν μπορείτε να λάβετε μέρος εάν είστε απολύτως αρχάριος σε μία ξένη γλώσσα και εάν δεν μπορείτε να διαθέσετε τουλάχιστον ένα δίωρο την εβδομάδα για το πρόγραμμα tandem.

Η πρόσκληση απευθύνεται και σε καθηγητές ξένων γλωσσών που διδάσκουν ενηλίκους σπουδαστές και θα ήθελαν να προσφέρουν την υπηρεσία αυτή στους σπουδαστές τους σε συνεργασία με το Κέντρο μας.

Για περισσότερες πληροφορίες και για να δηλώσετε τις γλώσσες που σας ενδιαφέρουν επικοινωνήστε με τη Γραμματεία (Δε-Πα 10:00-17:00) κ. Βάσια Κόσσυβα, τηλ. 210 52 381 49, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Αν είστε οργανωτής ταξιδιών

Αν είστε οργανωτής ταξιδιών και θέλετε να στείλετε πελάτες σας ή οποιαδήποτε ομάδα ανθρώπων (φίλων, επαγγελματιών, καλλιτεχνών κ.α.) στα γλωσσικά και πολιτιστικά μας προγράμματα, σας προτείνουμε ένα πρόγραμμα μιας, δύο ή τριών εβδομάδων στην Αθήνα ή στη Λέσβο. Έχουμε υπερδεκάχρονη εμπειρία υποδοχής μεγάλων ή μικρών ομάδων ξενόγλωσσων επισκεπτών, ώστε να κάνουμε το ταξίδι τους μια μοναδική περιπέτεια ζωής. Μαζί θα μάθουμε το ελληνικό αλφάβητο, θα πάμε σε ένα αγροτουριστικό κατάλυμα, θα γευτούμε φρέσκο ψωμί που φτιάχνουμε μόνοι μας, θα μαγειρέψουμε νόστιμες σπεσιαλιτέ της ελληνικής και μικρασιάτικης κουζίνας, θα δούμε παραστάσεις θεάτρου, παραδοσιακού και μοντέρνου χορού, θα παρακολουθήσουμε συναυλίες παραδοσιακής και μοντέρνας μουσικής, θα μιλήσουμε με έλληνες καλλιτέχνες, επαγγελματίες και απλούς ανθρώπους. Οι πολιτιστικές διαδρομές στην Αθήνα και οι οικοτουριστικές διαδρομές στη Λέσβο θα μείνουν αξέχαστες σε όλους!
Επικοινωνήστε μαζί μας για να συζητήσουμε τις ανάγκες της δικής σας ομάδας ανθρώπων που θα ήθελαν να περάσουν τις διακοπές τους ή να κάνουν ένα ταξίδι εκπαίδευσης ή περιπέτειας σε μια από τις πιο ενδιαφέρουσες πρωτεύουσες της Ευρώπης και σε ένα από τα πιο αξιόλογα και πλούσια σε παραδόσεις νησιά του Αιγαίου.
Αν είστε εκπαιδευτικός στο εξωτερικό, ελάτε στη Λέσβο με τους σπουδαστές σας!

Ανθρωπογεωγραφία της Ελλάδας

Ανθρωπογεωγραφία της Ελλάδας

Πρόγραμμα ανανέωσης της ελληνομάθειας για διερμηνείς, μεταφραστές, ξενόγλωσσους καθηγητές νέας ελληνικής στο εξωτερικό
και προχωρημένους σπουδαστές- Η Ελλάδα Σήμερα

Το Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού οργανώνει ένα ειδικό πρόγραμμα δύο εβδομάδων για επαγγελματίες διερμηνείς, μεταφραστές, ξενόγλωσσους καθηγητές νέας ελληνικής στο εξωτερικό και άλλους σπουδαστές προχωρημένου επιπέδου ελληνομάθειας,

Το πρόγραμμα σχεδιάστηκε για να καλύψει τις ανάγκες επαγγελματιών οι οποίοι εργάζονται με τα ελληνικά και θέλουν να γνωρίζουν τις τελευταίες εξελίξεις στην ελληνική πολιτική και κοινωνική ζωή και την ελληνική γλώσσα. Απευθύνεται σε ομάδες ατόμων, 8 τουλάχιστον, και μπορεί να συμπεριλάβει εκτός από τα δίδακτρα, τη διαμονή και διατροφή τους.

Το πρόγραμμα υλοποιείται τους μήνες Νοέμβριο, Μάρτιο και Μάιο, αλλά μπορεί να οργανωθεί και σε άλλες περιόδους μετά από συνεννόηση. Είναι δυνατή η υλοποίηση του προγράμματος για μικρότερες ομάδες ατόμων με επιπλέον κόστος.

Κόστος σεμιναρίου δύο εβδομάδων: 1300 ευρώ/άτομο
Κόστος διαμονής σε δίκλινο δωμάτιο και πλήρους διατροφής:1040 ευρώ

Στα δίδακτρα του προγράμματος συμπεριλαμβάνονται: Εισηγήσεις και εκπαιδευτικές δραστηριότητες 7 ωρών/ μέρα.

Η διαμονή σε μονόκλινο δωμάτιο είναι δυνατή με επιπλέον κόστος. Η ασφάλιση δεν περιλαμβάνεται στο κόστος. Μόνον εφόσον οι συμμετέχοντες το ζητήσουν εγκαίρως (δύο μήνες πριν την έναρξη του προγράμματος) μπορεί να κανονιστεί ασφάλιση.

Στόχοι του προγράμματος είναι
• Η ενημέρωση για τα κοινωνικά ζητήματα τα οποία απασχολούν την Ελλάδα και τους Έλληνες σήμερα
• Η μελέτη και επανάληψη πιο πολύπλοκων φαινομένων στη μορφολογία και στην εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας
• Η επαφή με ιδιαίτερες πλευρές του ελληνικού πολιτισμού και της σύγχρονης Ελλάδας
• Η διερεύνηση υποθέσεων και βιογραφιών ορισμένων προσωπικοτήτων οι οποίες είναι γνωστές στην ελληνική κοινή γνώμη
• Η γνωριμία με το επιστημονικό και ανθρώπινο δυναμικό της σύγχρονης Ελλάδας (φοιτητές, επιστήμονες, ερευνητές, καλλιτέχνες, επαγγελματίες, επιχειρηματίες, εθελοντές) και η ανάπτυξη σχέσεων και προγραμμάτων συνεργασίας

Ενδεικτικά περιεχόμενα του Προγράμματος
• Επισκέψεις και συζητήσεις με υπεύθυνους σε φορείς άσκησης κοινωνικής πολιτικής (Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, Εθνικό ίδρυμα Ερευνών, Ίδρυμα Μεταναστευτικής Πολιτικής, Αγροτουριστική Α.Ε. κ.α.)
• Συνεντεύξεις με υπεύθυνους οργανισμών και σχεδίων δράσεων που έχουν επίδραση στην ελληνική κοινωνία
• Παρακολούθηση πανεπιστημιακών παραδόσεων
• Παρακολούθηση διαλέξεων και εισηγήσεων σε συνέδρια και ημερίδες
• Παρακολούθηση μιας δίκης στα Δικαστήρια ή/και σεμιναρίου στο Δικηγορικό Σύλλογο Αθήνας
• Συμμετοχή σε δραστηριότητες μη κυβερνητικών οργανώσεων
• Σεμινάριο για τη ζωή και το έργο σημαντικών προσωπικοτήτων της Ελλάδας
• Παρακολούθηση μιας θεατρικής παράστασης και συζήτηση με τους συντελεστές της
• Ξεναγήσεις σε μουσεία, εκθέσεις και αρχαιολογικούς χώρους
• Μορφολογία ελληνικής γλώσσας (ανάπτυξη θεματικού λεξιλογίου, σύνταξη, γραμματική, ορθογραφία, παραγωγή, σύνθεση, ετυμολογία, συνηθισμένα εκφραστικά λάθη στη χρήση της νεοελληνικής)
• Στοιχεία νομικής και οικονομικής ορολογίας
• Στοιχεία σύγχρονης ελληνικής ιστορίας και γεωγραφίας

Τα μαθήματα ελληνικής γλώσσας διδάσκονται από καθηγητές εξειδικευμένους στη διδασκαλία της ελληνικής ως ξένης γλώσσας σε ενηλίκους. Το έμπειρο προσωπικό του κέντρου Ελληνικού Πολιτισμού συνοδεύει τους σπουδαστές και σε Συναυλίες ελληνικής μουσικής, Θεατρικές παραστάσεις και στις άλλες δραστηριότητες του προγράμματος.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τη Γραμματεία (Δε-Πα 10:00-17:00) κ. Βάσια Κόσσυβα, τηλ. 210 52 381 49, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

Αποστολή Βιογραφικού

Αν θέλετε να εργαστείτε ως εκπαιδευτικός στο Κέντρο μας, στείλτε το βιογραφικό σας σημείωμα This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., γράφοντας τη διδακτική σας εμπειρία και όσα περισσότερα στοιχεία μπορείτε σχετικά με τα εγχειρίδια και τα άλλα υλικά που χρησιμοποιείτε και σχετικά με τα χαρακτηριστικά των σπουδαστών σας.

Γλωσσικά παιχνίδια

Γλωσσικά παιχνίδια για όλες τις γλωσσικές τάξεις

2021:

3-7 Σεπτεμβρίου 2021, Μεγαλοχώρι, Σαντορίνη

Γλώσσα Εργασίας: Ελληνικά και Αγγλικά

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

1η Μέρα:
-  Παρουσίαση των συμμετεχόντων και των οργανισμών τους

- Παιχνίδια γνωριμίας για όλα τα γλωσσικά επίπεδα (ΜΕΡΟΣ Α)

2η Μέρα:
- Παιχνίδια γνωριμίας για όλα τα γλωσσικά επίπεδα (ΜΕΡΟΣ Β)
- Μύθοι για τα γλωσσικά παιχνίδια - συζήτηση

- Γλωσσικά παιχνίδια για το λεξιλόγιο

- Πώς να επιλέγουμε τα κατάλληλα γλωσσικά παιχνίδια

- Πώς να οργανώνουμε ένα γλωσσικό παιχνίδι - αρχές

3η Μέρα:
- Διδάσκοντας γραμματική σε όλα τα επίπεδα με γλωσσικά παιχνίδια
- Γλωσσικά παιχνίδια για έλεγχο των γνώσεων των μαθητών - ανάπτυξη όλων των γλωσσικών δεξιοτήτων (ΜΕΡΟΣ Α)

- Αντιμετώπιση πρακτικών προβλημάτων στη χρήση γλωσσικών παιχνιδιών

4η Μέρα:
- Γλωσσικά παιχνίδια για έλεγχο και επανάληψη των γνώσεων των μαθητών - ανάπτυξη όλων των γλωσσικών δεξιοτήτων (ΜΕΡΟΣ Β)
- Αντιμετώπιση πρακτικών προβλημάτων στη χρήση γλωσσικών παιχνιδιών

5η Μέρα:
- Επίσκεψη σε σχολείο ελληνικής γλώσσας για ενηλίκους: παρατήρηση του χώρου των μαθημάτων, συζήτηση με τη διοίκηση και τους εκπαιδευτές, συζήτηση για τα παιχνίδια που χρησιμοποιούνται

- Αναφορές από την επίσκεψη: Παρουσίαση των παρατηρήσεων, σκέψεων και συμπερασμάτων

- Αξιολόγηση του σεμιναρίου - δραστηριότητες αποχαιρετισμού - δημιουργία δικτύου επικοινωνίας

Δίδακτρα: 70 €/ημέρα ανά άτομο  (Περιλαμβάνονται οι εισηγήσεις και τα εργαστήρια, υλικά σεμιναρίου. Παρέχεται Πιστοποιητικό Παρακολούθησης)
Οργανωτικά έξοδα: 100 ευρώ το άτομο
Ειδικές εκπτώσεις για μη κατόχους της υποτροφίας Erasmus Plus

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Με τη λήξη του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα έχουν αναπτύξει δεξιότητες που θα τους καταστήσουν ικανούς
- να επιλέγουν τα κατάλληλα γλωσσικά παιχνίδια για την οργάνωση ενός αποτελεσματικού μαθήματος
- να προσαρμόζουν, να παράγουν, να εφαρμόζουν και να αξιολογούν τα κατάλληλα γλωσσικά παιχνίδια
- να συνεργάζονται μεταξύ τους και να ανταλλάσσουν διδακτικές εμπειρίες, ιδέες και υλικά για τα γλωσσικά παιχνίδια
- να αντιμετωπίζουν πρακτικά προβλήματα στην οργάνωση των γλωσσικών παιχνιδιών, μέσω της ανταλλαγής εμπειριών και ιδεών με τους συναδέλφους τους


ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ
Tο σεμινάριο στηρίζεται στις αρχές της συμμετοχικής εκπαίδευσης ενηλίκων. Ενσωματώνει τις εμπειρίες των συμμετεχόντων και προωθεί την ανταλλαγή ιδεών, προτάσεων και υλικών, όχι μόνο διδακτικών αλλά και σχετικών με τις κοινωνικές και πολιτισμικές γνώσεις. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να μάθουν μέσω της ανταλλαγής εμπειρίας μεταξύ διδασκόντων σε διαφορετικές ομάδες-στόχος στις διάφορες ευρωπαϊκές χώρες, σε διαφορετικά μαθησιακά και πολιτισμικά περιβάλλοντα. Εφαρμόζονται οι τεχνικές: εργασία σε ομάδες και σε ζευγάρια, παιχνίδι ρολών, εισήγηση, κατευθυνόμενη συζήτηση, καταιγισμός ιδεών, γλωσσικά και εκπαιδευτικά παιχνίδια και βιωματικές δραστηριότητες.
Επίσης, θα δοθούν στους συμμετέχοντες φύλλα εργασίας, πρωτότυπα υλικά, λίστες με δραστηριότητες διαπολιτισμικής εκπαίδευσης και ιστότοποι οι οποίοι προτείνουν διδακτικά εργαλεία.

FOLLOW-UP
Μετά το πέρας του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα ενθαρρυνθούν να σχηματίσουν ένα δίκτυο το οποίο θα λειτουργεί ως σημείο συνάντησής τους, με σκοπό να ανταλλάσσουν διδακτικά υλικά και προτάσεις καθώς και ιδέες για την προώθηση της γλωσσικής εκπαίδευσης σε διαφορετικές ευρωπαϊκές χώρες.

 

Γλωσσική εκπαίδευση προσφύγων και μεταναστών

Γλωσσική εκπαίδευση προσφύγων και μεταναστών: Άτυπες μεθοδολογίες εκμάθησης γλωσσών

Ημερομηνίες:  27-31 Αυγούστου 2021, Σαντορίνη

1-7 Δεκεμβρίου  2020,Μεγαλοχώρι Σαντορίνης, Ελλάδα

Γλώσσα Εργασίας: Ελληνικά και Αγγλικά

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

1η Μέρα (Παρασκευή):
-  Παρουσίαση των συμμετεχόντων και των οργανισμών τους

- Παρουσίαση του προγράμματος του σεμιναρίου και των εκπαιδευτών (εκπαιδευτικό συμβόλαιο)
- Εντοπισμός των χαρακτηριστικών, των αναγκών και των προσδοκιών των μαθητών μας

- Τυπικές, άτυπες και μη τυπικές μέθοδοι και πλαίσια

2η Μέρα (Σάββατο):
- Η μεθοδολογία του Καφέ Γλωσσών
- Εξάσκηση γνώσεων και δεξιοτήτων στη μεθοδολογία του Καφέ Γλωσσών

3η Μέρα (Κυριακή):
- Η μεθοδολογία της Γλωσσικής Ανταλλαγής
- Εξάσκηση γνώσεων και δεξιοτήτων στη μεθοδολογία της Γλωσσικής Ανταλλαγής

4η Μέρα (Δευτέρα):
- Η μεθοδολογία Μοντεσσόρι για ενηλίκους
- Εξάσκηση γνώσεων και δεξιοτήτων στη μεθοδολογία Μοντεσσόρι για ενηλίκους

5η Μέρα (Τρίτη):
- Αντιμετώπιση πρακτικών προβλημάτων στην άτυπη διδασκαλία γλωσσών
- Αξιολόγηση του σεμιναρίου - δραστηριότητες αποχαιρετισμού - δημιουργία δικτύου επικοινωνίας

Δίδακτρα: 70 €/ημέρα ανά άτομο  (Περιλαμβάνονται οι εισηγήσεις και τα εργαστήρια, υλικά σεμιναρίου. Παρέχεται Πιστοποιητικό Παρακολούθησης)
Οργανωτικά έξοδα: 100 ευρώ το άτομο
Ειδικές εκπτώσεις για μη κατόχους της υποτροφίας Erasmus Plus

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Με τη λήξη του οι συμμετέχοντες θα έχουν αναπτύξει δεξιότητες που θα τους καταστήσουν ικανούς
- να αναπτύξουν ένα ρεπερτόριο διδακτικών δεξιοτήτων και τεχνικών άτυπης εκπαίδευσης και να μπορούν να κρίνουν πότε και πώς να τις χρησιμοποιούν
- να αναπτύξουν την ικανότητα να κάνουν επιλογές σχετικά με τις άτυπες διδακτικές τεχνικές και τα εκπαιδευτικά υλικά, και να τις προσαρμόζουν ώστε να καλύπτουν τις ανάγκες εκπαιδευόμενων ομάδων ενηλίκων ή ατόμων
- να μάθουν να αναγνωρίζουν τους εκπαιδευόμενους ως άτομα με ξεχωριστά στιλ μάθησης, κίνητρα και στόχους και να δρουν αναλόγως κατά την άτυπη γλωσσική διδασκαλία


ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ
Tο σεμινάριο στηρίζεται στις αρχές της συμμετοχικής εκπαίδευσης ενήλικων. Ενσωματώνει τις εμπειρίες των συμμετεχόντων και προωθεί την ανταλλαγή ιδεών, προτάσεων και υλικών, όχι μόνο διδακτικών αλλά και σχετικών με τις κοινωνικές και πολιτισμικές γνώσεις. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να μάθουν μέσω της ανταλλαγής εμπειρίας μεταξύ διδασκόντων σε διαφορετικές ομάδες-στόχος στις διάφορες ευρωπαϊκές χώρες, σε διαφορετικά μαθησιακά και πολιτισμικά περιβάλλοντα. Εφαρμόζονται οι τεχνικές: εργασία σε ομάδες και σε ζευγάρια, παιχνίδι ρόλων, εισήγηση, κατευθυνόμενη συζήτηση, καταιγισμός ιδεών, γλωσσικά και εκπαιδευτικά παιχνίδια και βιωματικές δραστηριότητες.
Επίσης, θα δοθούν στους συμμετέχοντες φύλλα εργασίας, πρωτότυπα υλικά, λίστες με δραστηριότητες διαπολιτισμικής εκπαίδευσης και ιστότοποι οι οποίοι προτείνουν διδακτικά εργαλεία.

FOLLOW-UP
Μετά το πέρας του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα ενθαρρυνθούν να σχηματίσουν ένα δίκτυο το οποίο θα λειτουργεί ως σημείο συνάντησής τους, με σκοπό να ανταλλάσσουν διδακτικά υλικά και προτάσεις καθώς και ιδέες για την προώθηση της άτυπης εκμάθησης γλωσσών σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες.

 

Διαπολιτισμικές δεξιότητες

Διαπολιτισμικές δεξιότητες για εκπαιδευτές ενηλίκων, καθηγητές σχολείων και μέντορες

2021:

20-24 Αυγούστου 2021, Μεγαλοχώρι, Σαντορίνη

Γλώσσα Εργασίας: Αγγλικά

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

1η Μέρα (Παρασκευή):
-  Δραστηριότητες καλωσορίσματος, γνωριμία της ομάδας

- Το εκπαιδευτικό συμβόλαιο: Προσδοκίες, εκπαιδευτικές ανάγκες και φόβοι

- Ορισμοί βασικών εννοιών: "Ταυτότητα" και "Κουλτούρα"

2η Μέρα (Σάββατο):
- Βασικές αρχές μιας διαπολιτισμικής προσέγγισης: "Αυτο-προσδιορισμός"
- Βασικές αρχές μιας διαπολιτισμικής προσέγγισης: "Ισότητα" και "Αλληλεπίδραση"
- Επιδράσεις της διαφορετικότητας στην εκπαίδευση ενηλίκων: Περιγραφή της διαφορετικότητας στην Ευρωπαϊκή Κοινωνία, ταξινομία και παραδείγματα διαφορετικότητας

3η Μέρα (Κυριακή):
- Βασικές διαπολιτισμικές δεξιότητες ενός εκπαιδευτή ενηλίκων: Διαφορετικότητα στην ομάδα του σεμιναρίου, ανομοιογένεια στις τάξεις μας, θετικές και αρνητικές συνέπειες της διαφορετικότητας, επίλυση προβλημάτων
- Αναγνωρίζοντας και προωθώντας τις διαπολιτισμικές δεξιότητες των ενηλίκων σπουδαστών μας: Προσδιορισμός των βασικών ατομικών διαπολιτισμικών δεξιοτήτων, τεχνικές για να αναγνωρίζουμε και να προωθούμε τις βασικές διαπολιτισμικές δεξιότητες

4η Μέρα (Δευτέρα):
- Σχεδιασμός δράσης: Πώς θα εφαρμόσουμε ό,τι μάθαμε σε μία τάξη ενηλίκων, στον οργανισμό εκπαίδευσης ενηλίκων, στην κοινότητα - βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα μέτρα

- Παρουσίαση ομαδικής εκτίμησης της διαπολιτισμικής διάστασης

- Πολιτιστικό πρόγραμμα

5η Μέρα (Τρίτη):
- Αξιολόγηση του σεμιναρίου - δραστηριότητες αποχαιρετισμού - δημιουργία δικτύου επικοινωνίας

Δίδακτρα: 70 €/ημέρα ανά άτομο  (Περιλαμβάνονται οι εισηγήσεις και τα εργαστήρια, υλικά σεμιναρίου. Παρέχεται Πιστοποιητικό Παρακολούθησης)
Οργανωτικά έξοδα: 100 ευρώ το άτομο
Ειδικές εκπτώσεις για μη κατόχους της υποτροφίας Erasmus Plus

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Με τη λήξη του οι συμμετέχοντες θα έχουν αναπτύξει δεξιότητες που θα τους καταστήσουν ικανούς
- Να αποσαφηνίσουν βασικές έννοιες της Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης: Ταυτότητα, Κουλτούρα, το Δικαίωμα στη Διαφορά, τις αξίες της Ισότητας και της Αλληλεπίδρασης
- Να διερευνήσουν τη διαφορετικότητα στην Ευρώπη με προοπτική τη βελτίωση της ποιότητας στην εκπαίδευση ενηλίκων· να διερευνήσουν τη διαφορετικότητα στις κοινωνίες που εκπροσωπούνται στο σεμινάριο, στις θεσμικές πολιτικές, τη διαφορετικότητα στην ομάδα του σεμιναρίου, την ανομοιογένεια στην τάξη, τη διαπολιτισμική προσέγγιση στη διδασκαλία
- Να εξασκήσουν μεταξύ τους και να αναπτύξουν διαπολιτισμικές δεξιότητες: Δεξιότητες γλώσσας και επικοινωνίας, ενσυναίσθηση, συμβουλευτική, πολιτισμική γνώση, κλπ
- Να αναθεωρήσουν και να σχεδιάσουν την εργασία τους έτσι ώστε:
• Να δημιουργούν και να απαντούν τα σχετικά με τη διαφορετικότητα ερωτήματα
• Να εφαρμόζουν τεχνικές ενεργού ακρόασης και κανόνες επικοινωνίας
• Να ακούν διαφορετικές απόψεις
• Να δρουν ως διαπολιτισμικοί σύμβουλοι
• Να εργάζονται ομαδικά
• Να αναγνωρίζουν και να προωθούν της διαπολιτισμικές δεξιότητες των μαθητών τους και των ίδιων


ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

Οι διδακτικές μεθοδολογίες διασφαλίζουν την αλληλεπίδραση ανάμεσα στους εκπαιδευτές και τους εκπαιδευόμενους, και μεταξύ των εκπαιδευόμενων, και δεν μεταδίδουν ομογενοποιημένη γνώση ή τεχνικές που απαιτούν την αναπαραγωγή τους. Αυτό είναι ιδιαίτερα αληθές στην περίπτωση των διαπολιτισμικών δεξιοτήτων, καθώς αυτές δεν μπορεί κανείς να τις "μάθει" μέσω μιας νοητικής προσέγγισης, αλλά πρέπει να τις βιώσει και να τις αναπτύξει μέσω της αλληλεπίδρασης.

Με βάση τις παραπάνω αρχές, η εκπαιδευτική μεθοδολογία που αναπτύσσεται στο σεμινάριο επικεντρώνει στην βασισμένη στο στόχο αλληλεπίδραση ανάμεσα στους εμπλεκόμενους. Ως αποτέλεσμα, οι συμμετέχοντες θα βιώσουν οι ίδιοι και θα στοχαστούν πάνω στις συνεργατικές διδακτικές μεθόδους που βασίζονται στην αλληλεπίδραση με μια διαπολιτισμική διαδικασία, την οποία μπορούν να προσαρμόσουν στους σκοπούς της δικής τους εργασίας.

Tο σεμινάριο στηρίζεται στις αρχές της συμμετοχικής εκπαίδευσης ενήλικων. Ενσωματώνει τις εμπειρίες των συμμετεχόντων και προωθεί την ανταλλαγή ιδεών, προτάσεων και υλικών, όχι μονό διδακτικών αλλά και σχετικών με τις κοινωνικές και πολιτισμικές γνώσεις. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να μάθουν μέσω της ανταλλαγής εμπειρίας μεταξύ διδασκόντων σε διαφορετικές ομάδες-στόχος στις διάφορες ευρωπαϊκές χώρες, σε διαφορετικά μαθησιακά και πολιτισμικά περιβάλλοντα. Εφαρμόζονται οι τεχνικές: εργασία σε ομάδες και σε ζευγάρια, παιχνίδι ρολών, εισήγηση, κατευθυνόμενη συζήτηση, καταιγισμός ιδεών, γλωσσικά και εκπαιδευτικά παιχνίδια και βιωματικές δραστηριότητες.
Πρόκειται για ένα σχεδιασμό που στόχο έχει να ενσωματώσει όλους τους τρόπους μάθησης χρησιμοποιώντας ένα ευρύ φάσμα παιδαγωγικών μεθόδων, συμπεριλαμβανομένων της επίλυσης προβλημάτων, της εργασίας σε ομάδες και σε ζευγάρια, της αναστοχαστικής συζήτησης, της βιωματικής μάθησης, των σύντομων συνεισφορών πάνω σε έννοιες και θεωρίες και του σχεδιασμού δράσης, προκειμένου να εφαρμόσουν οι συμμετέχοντες όσα έμαθαν. Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στην ενσωμάτωση των εμπειριών και του κοινωνικού υπόβαθρου των συμμετεχόντων, προκειμένου να διευκολυνθεί η αμοιβαία ανταλλαγή.

FOLLOW-UP
Προκειμένου οι συμμετέχοντες να υποστηριχτούν και να αλληλοϋποστηριχθούν στην εφαρμογή και τη διάχυση όσων θα μάθουν στο σεμινάριο, συμμετέχοντες και εκπαιδευτές θα σχηματίσουν ένα δίκτυο ως φόρουμ ανταλλαγής ιδεών, εμπειριών και υλικών. Η δικτύωση θα ενισχύσει τις δυνατότητες περαιτέρω συνεργασίας στη βέση νέων συμπράξεων και σχεδίων για τη διαπολιτισμική εκπαίδευση.

Δίδακτρα για τα σεμινάρια ελληνικής γλώσσας

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΒΑΣΙΣΜΕΝΑ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗ

Στο Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού προσφέρουμε όλο το χρόνο ευέλικτα, tailor-made προγράμματα που καλύπτουν τις εκπαιδευτικές ανάγκες του κάθε σπουδαστή. Από εντατικά ιδιαίτερα μαθήματα στις εγκαταστάσεις μας στην Αθήνα έως ενδοεταιρικά/ ενδοϋπηρεσιακά προγράμματα εκμάθησης της ελληνικής, μπορούμε να προσφέρουμε σ' εσάς ή στην εταιρεία σας ένα μάθημα ελληνικών που θα καλύψει απολύτως τις ανάγκες σας.
Δεν ανακοινώνονται συγκεκριμένες ημερομηνίες για τα tailor-made προγράμματα. Προσφέρονται μαθήματα ιδιαίτερα, σε μικρές ή σε μεγαλύτερες ομάδες σπουδαστών. Επιλέξτε τις ημερομηνίες που σας ενδιαφέρον ανάλογα με το πρόγραμμα και τις συγκεκριμένες ανάγκες σας και επικοινωνήστε μαζί σας για να σας προτείνουμε ένα πρόγραμμα ειδικά για σας.

Τα δίδακτρα για τα προγράμματα tailor-made έχουν ως εξής:
Α0, A1, A2 - B1, B2 - Γ1, Γ2
ιδιαίτερο μάθημα (1 σπουδαστής): 30 ευρώ/ ώρα
μικρή ομάδα (2-4 σπουδαστές): 23 ευρώ/ ώρα ανά σπουδαστή
μεγάλη ομάδα (5-12 σπουδαστές): 17,5 ευρώ/ ώρα ανά σπουδαστή

ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ιδιαίτερο μάθημα (1 σπουδαστής): 40 ευρώ/ ώρα
μικρή ομάδα (2-4 σπουδαστές): 30 ευρώ/ ώρα ανά σπουδαστή
μεγάλη ομάδα (5-12 σπουδαστές): 20 ευρώ/ ώρα ανά σπουδαστή

Τα δίδακτρα για τα προγράμματα tailor-made περιλαμβάνουν: το μάθημα (1 ώρα = 60 λεπτά), όλα τα διδακτικά υλικά, βεβαίωση παρακολούθησης.

Προσφέρονται επίσης ΜΑΘΗΜΑΤΑ ONLINE για όλα τα επίπεδα. Δείτε εδώπερισσότερες πληροφορίες.

Διδασκαλία του κειμένου

Η διδασκαλία του κειμένου και του λεξιλογίου σε όλα τα επίπεδα ελληνομάθειας (30 ώρες, 110 ευρώ)

2 Δεκεμβρίου 2020- 17 Ιανουαρίου 2021

30 Ιουλίου 2021-5 Σεπτεμβρίου 2021 

Το Σεμινάριο 2 αποτελείται από οκτώ υπο-ενότητες:

ΕΝΟΤΗΤΑ 1. ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

ΕΝΟΤΗΤΑ 2. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ

ΕΝΟΤΗΤΑ 3. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΚΕΙΜΕΝΟ

ΕΝΟΤΗΤΑ 4. ΤΑ ΑΥΘΕΝΤΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΚΑΙ Η ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥΣ

ΕΝΟΤΗΤΑ 5. ΠΩΣ ΔΙΔΑΣΚΕΤΕ ΕΣΕΙΣ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ;

ΕΝΟΤΗΤΑ 6. ΜΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ

ΕΝΟΤΗΤΑ 7. ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (Ατομική ή σε ζευγάρια)

ΕΝΟΤΗΤΑ 8. ΑΝΑΣΤΟΧΑΣΜΟΣ , ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Πέρα από τη μελέτη των διδακτικών υλικών σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, θα γίνουν τέσσερις (4) online συναντήσεις σύγχρονης εκπαίδευσης (προαιρετικές) με τους εκπαιδευτές του σεμιναρίου μέσω skype. Οι σύγχρονες συναντήσεις δεν είναι υποχρεωτικές, αλλά οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να συμμετέχουν για να επιλύουν τυχόν απορίες και να «συναντούν» online τους άλλους συνεκπαιδευομένους.

Οι εκπαιδευόμενοι καθηγητές έχουν την υποχρέωση να αναρτήσουν μία τουλάχιστον απάντηση σε κάθε ενότητα του σεμιναρίου, να απαντήσουν με δέκα τουλάχιστον αναρτήσεις τους σε άλλους εκπαιδευόμενους, να εκπονήσουν μία εργασία καθώς και να συμπληρώσουν τη φόρμα αξιολόγησης του σεμιναρίου. Η Εργασία αφορά στην παραγωγή ενός Σχεδίου Μαθήματος σχετικά με τη διδασκαλία ενός κειμένου σε όποιο επίπεδο ελληνομάθειας τούς ενδιαφέρει ή στην απλοποίηση ενός αυθεντικού κειμένου 3-5 σελίδων, με βάση τις τεχνικές απλοποίησης που προτείνονται.

Οι εκπαιδευτές θα είναι στη διάθεση των εκπαιδευομένων ώστε να επικοινωνούν μαζί τους μέσω Skype, τηλεφώνου ή e-mail.

Το σεμινάριο αυτό επαναλαμβάνεται περίπου δύο φορές κάθε χρόνο.

Για τη φόρμα εγγραφής πατήστε εδώ

Βασική εκπαιδεύτρια και συντονίστρια των σεμιναρίων

Ιφιγένεια Γεωργιάδου. Διευθύντρια σπουδών του Κέντρου Ελληνικού Πολιτισμού και της «Εταιρείας Πολιτιστικής Ανάπτυξης Λέσβου Αιολίς». Απόφοιτη του Φιλοσοφικού Τμήματος της Φιλοσοφικής Σχολής Αθήνας και του Διακρατικού Μεταπτυχιακού Προγράμματος των Πανεπιστημίων Αθήνας και Λονδίνου «Εκπαίδευση και Ανθρώπινα Δικαιώματα». Μετεκπαιδεύτηκε στη χρήση θεατρικών τεχνικών στη διδασκαλία και στην εκπαίδευση ενηλίκων. Συγγραφέας βιβλίων καθώς και άρθρων για τη διδασκαλία της νέας ελληνικής ως ξένης γλώσσας. Εκπαιδεύτρια καθηγητών, πιστοποιημένη ICC Master Trainer (εκπαιδεύτρια εκπαιδευτών των εκπαιδευτών ενηλίκων και των εκπαιδευτικών) και συντονίστρια σεμιναρίων Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης και Εκπαίδευσης για την Ειρήνη στο Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού, σε Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις και σε άλλους φορείς. Συντονίστρια ερευνητικών προγραμμάτων για την εκπαίδευση σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Ιδρυτικό μέλος της ΩΣΜΩΣΗΣ-Κέντρου Τεχνών και Διαπολιτισμικής Αγωγής και ενεργό μέλος της Κοινωνίας των Πολιτών. Εξωτερική εμπειρογνώμων για την Εκπαίδευση Ενηλίκων στον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων (ΕΟΠΠΕΠ),  στο Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) και στο ΙΔΕΠ Κύπρου, Εθνικών Μονάδων για το Πρόγραμμα Erasmus plus. 

skypename: hellenic.culture.centre
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.,
τηλ : 0030 6944105484

Άλλοι εκπαιδευτές ενηλίκων πιστοποιημένοι και έμπειροι στη διδασκαλία και στην εκπαίδευση ενηλίκων συνεργάζονται επίσης για εξειδικευμένα θέματα.