Ενδιαφέροντα - Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού | Hellenic Culture Centre

Ακούμε Ραδιόφωνο

Στην Ελλάδα εκπέμπει ένας τεράστιος αριθμός ραδιοφωνικών σταθμών. Εδώ θα τους βρείτε όλους σε κατηγορίες, απ’ όπου επιλέγετε ανάλογα με τις προτιμήσεις σας.  http://www.e-radio.gr

Αγαπημένος μας σταθμός είναι ο ΜΕΛΩΔΙΑ www.melodia.gr για καλή ελληνική μουσική

 

Βιβλιογραφία Εκπαίδευσης Eνηλίκων

ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

Επιμέλεια Φωτεινή Πολίτη

Βεργίδης Δ., (2004), Η Εκπαίδευση ενηλίκων στην Ελλάδα: επιτεύγματα και Δυσλειτουργίες, Αθήνα, Α διεθνές επιστημονικό συνέδριο της Επιστημονικής Ένωσης Ενηλίκων : http: //www.adulteduc.gr/Scripts/Files/vergidis.pdf.
Καραλής Θ., Η εκπαίδευση Ενηλίκων στη σύγχρονη ελληνική πραγματικότητα. http://www.eap.gr/programmes/ekp/ekp64/docs/Th_Karalis_1.pdf
Κόκκος Α., Η Εκπαίδευση ενηλίκων στην Ευρώπη και στην Ελλάδα Προσδιορισ΅ός του πεδίου, τάσεις, πολιτικές: http://www.eap.gr/programmes/ekp/ekp64/docs/Al_Kokkos_2.pdf
Κόκκος Α., (2004), Οι κοινωνικές διαθέσεις απέναντι στην τυπική εκπαίδευση και την εκπαίδευση ενηλίκων: η περίπτωση της Ελλάδας, Αθήνα, Α� διεθνές επιστημονικό συνέδριο της Επιστημονικής Ένωσης Ενηλίκων :
http: //www.adulteduc.gr/Scripts/Files/kokkos.pdf.
Βεργίδης, Δ. (επιμ.) (2003), Εκπαίδευση Ενηλίκων: Συμβολή στην Εξειδίκευση Στελεχών, Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα.
Douglas Τ, (1997) . Η επιβίωση στις ομάδες : βασικές αρχές της συμμετοχής στις ομάδες, Ελληνικά Γράμματα , Αθήνα 1997
Jarvis P. (2003), Adult and continuing education: theory and practice, - 2η έκδ. Ανατυπωμένη, Routledge, London; New York
Καψάλης, Α. & Παπασταμάτης, Α. (2002), Εκπαίδευση Ενηλίκων Τεύχος Α΄ Γενικά Εισαγωγικά Θέματα, Εκδόσεις Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη
Κόκκος A. (2005) Εκπαίδευση ενηλίκων : ανιχνεύοντας το πεδίο
Μεταίχμιο, Αθήνα
Κόκκος Α. (1999) Εκπαίδευση Ενηλίκων: Το Πεδίο, οι Αρχές Μάθησης,
οι Συντελεστές, ΕΑΠ, Πάτρα.
Κόκκος, Α., (1998) Αρχές Μάθησης Ενηλίκων. Στο: Ανοικτή εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Σχέσεις διδασκόντων-διδασκομένων, τόμος Β, Πάτρα : ΕΑΠ σελ. 19-51.
Κόκκος Α. (επιμ.) (2002), Διεθνής Συνδιάσκεψη για την Εκπαίδευση Ενηλίκων, Μεταίχμιο, Αθήνα.
Μάρδας, Γ. Δ. (2002), Οργάνωση, Διοίκηση και Οικονομία του Συστήματος Δια Βίου Εκπαίδευσης, Παπαζήσης, Αθήνα.
Rogers J. (1989), Adults learning, Open University Press, Milton Keynes; Philadelphia (3η έκδ).
Rogers J. (2001), Adults learning, Open University Press, Buchingham; Philadelphia (3η έκδ).
Πολέμη - Τοδούλου Μ. (2005), Η αξιοποίηση της ομάδας στην εκπαίδευση Ενηλίκων, ΕΑΠ, Πάτρα
Σιπητάνου, Α.(1998), Ο αναλφαβητισμός στην Ελλάδα: η Διαχρονικότητα και οι Μεταλλαγές του Προβλήματος. Αφοι Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη
Σιπητάνου, Α. (2005), Θεσμοί και Πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Δια βίου μάθηση. Μια κριτικο-ερμηνευτική προσέγγιση. Εκδόσεις του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη
Sharan B. Merriam, Rosemary S. Caffarella (1999) , Learning in adulthood: a comprehensive guide, Jossey-Bass Publishers, San Francisco
Williams E. (1996) So...you want to teach adults?, Pippin Publishing, Ontario

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Επιμέλεια Φωτεινή Πολίτη

Βαϊκούση Δ., Βαλάκας Ι., Κόκκος Α., Τσιμπουκλή Α., Εκπαίδευση Ενηλίκων: Εκπαιδευτικές Μέθοδοι Ομάδα Εκπαιδευομένων, τ. Δ, Πάτρα, ΕΑΠ σελ. 199-214.
Γαλάνης, Γ. Ν. (1993), Ψυχολογία της (επι)μόρφωσης ενηλίκων: θεωρητικές και πρακτικές προσεγγίσεις. Παπαζήσης, Αθήνα
Courau S., Τα βασικά εργαλεία του εκπαιδευτή ενηλίκων, Αθήνα, Μεταίχμιο
Καψάλης, Α. & Παπασταμάτης, Α. (2000), Εκπαίδευση Ενηλίκων Τεύχος
Β� Διδακτική Ενηλίκων. Εκδόσεις Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη
Κόκκος Α., Λιοναράκης Α., Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση Σχέσεις Διδασκόντων - Διδασκομένων, τ. Β, Πάτρα, ΕΑΠ,
Κωσταρίδου-Ευκλείδη, Α. (1999), Θέματα γηροψυχολογίας και γεροντολογίας. Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα
Πολέμη - Τοδούλου Μ. (2005), Η αξιοποίηση της ομάδας στην εκπαίδευση Ενηλίκων, ΕΑΠ, Πάτρα
Rogers A., Η Εκπαίδευση Ενηλίκων, Αθήνα, Μεταίχμιο,
Noye, D. & Piveteau, J. (1999), Πρακτικός οδηγός του εκπαιδευτή, (μτφρ Ε. Ζέη), Μεταίχμιο, Αθήνα
Jarvis, P. (2004), Συνεχιζόμενη εκπαίδευση και κατάρτιση: θεωρία και πράξη, (μτφρ. Α. Μανιάτη). Μεταίχμιο, Αθήνα

 

 

Γενική Βιβλιογραφία

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ-ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ

Η ελληνική ως ξένη/δεύτερη γλώσσα

 • Austin, J.L., How to do things with words, 1962, εκδ. ClarendonPress.
 • Μήτση, Ν., Στοιχειώδεις αρχές και μέθοδοι της εφαρμοσμένης γλωσσολογίας, Εισαγωγή στη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης ή ξένης γλώσσας, Αθήνα, 1998, εκδ. Gutenberg.
 • Νάκας, Θ., Μετοχή και ρηματικό επίθετο, Γλωσσοφιλολογικά Β΄, Αθήνα, 1991, σσ.177-204.
 • Παπαρίζος, Χ., Επικοινωνιακή προσέγγιση, Αθήνα, 1990,  εκδ. Νέας Παιδείας.
 • Τομπαϊδης, Δ.Ε., Διδασκαλία της γλώσσας, Αθήνα, 1984, εκδ. Επικαιρότητα.
 • Χειλά-Μαρκοπούλου, Δ., Τα συγκριτικά της Νέας Ελληνικής. Συντακτική ανάλυση του συγκριτικού βαθμού των επιθέτων και επιρρημάτων, Αθήνα, 1986,  (αδημ. διδακτορική διατριβή).
 • Μπαμπινιώτης, Γ. & Κόντος, Π., Σύγχρονη Γραμματική της Κοινής Νέας Ελληνικής: θεωρία-ασκήσεις, Αθήνα, 1967
 • Τσολάκης Χ., Η πολυτυπία στο ρήμα της κοινής νεοελληνικής γλώσσας, Θεσσαλονίκη, 1982, (διδ. διατριβή),
 • Mackridge, P., Η νεοελληνική γλώσσα. Περιγραφή ανάλυση της Νεοελληνικής Κοινής: Μεταφρ. από το αγγλ. πρωτότυπο Κ. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ, Αθήνα, 1990, εκδ. Πατάκη.
 • Μπακάκου-Ορφανού, ΑΙ. - Χειλά-Μαρκοπούλου, Δ., Η συντακτική ποικιλία και η διδασκαλία της Νέας Ελληνικής ως ξένης γλώσσας., στο: Πρακτικά του Διεθνούς Συμποσίου για τη σύγχρονη ελληνική γλώσσα, Σορβόννη 14/15 Φεβρουαρίου 1992, Αθήνα, 1992, εκδ. ΟΕΔΒ, σσ.183-190.
 • Χαραλαμπόπουλος, Α., Γλωσσολογία και διδασκαλία της μητρικής γλώσσας, Γλώσσα, 9,  1985, σσ.19-53
 • Γιαννοπούλου, Χ., Τα κοινωνικά στερεότυπα που προβάλλονται μέσα από εγχειρίδια νέας ελληνικής για ξένους, 1993 (Αδημοσίευτη μεταπτυχιακή εργασία στο Τμήμα Ιταλικής γλώσσας και λογοτεχνίας).
 • Σαπιρίδου, Α., Γλωσσικά παιχνίδια στο μάθημα της ξένης γλώσσας - Με παραδείγματα για τα Ελληνικά ως ξένη γλώσσα, στα Πρακτικά της Ελληνογερμανικής Ημερίδας της Εταιρίας Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας, Θεσσαλονίκη, Νοέμβριος 1986, 1-29.
 • Vandermeulen, G., Ο καθορισμός ενός βασικού λεξιλογίου για το επίπεδο - «κατώφλι» στη διδασκαλία της νεοελληνικής γλώσσας, στο: Μερικές ανακοινώσεις για την ελληνική γλώσσα, 9ο Παγκόσμιο Συνέδριο Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας της AILA, Θεσσαλονίκη - Χαλκιδική 1990, σ.σ.33-37.
 • Littlewood, W., Communicative Language Teaching: Introduction, Cambridge, 1981, Cambridge University Press.
 • Rivers, Wilga M., Communicating Naturally in a Second Language: Theory and practice in language teaching,.Cambridge, 1983, Cambridge University Press.
 • Stern, H.H., Fundamental Concepts of Language Teaching, Oxford, 1983, Oxford University Press.
 • Χατζηδάκη, Α., Τα ελληνικά των αποδήμων: προβλήματα περιγραφής και οριοθέτησης και προτάσεις για τη διδασκαλία της ελληνικής. Μελέτες για την Ελληνική γλώσσα. Πρακτικά της 16ης ετήσιας συνάντησης του τομέα Γλωσσολογίας του ΑΠΘ, 1996, σσ. 564-575.
 • Εγχειρίδια και μέθοδοι διδασκαλίας της Νέας Ελληνικής ως ξένης γλώσσας, Πρακτικά Ημερίδας 9 Δεκεμβρίου 1995, Τόμος Ι & ΙΙ, Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, Θεσσαλονίκη 1996.
 • Γεωργιάδου, Ι., Η λειτουργικότητα των γλωσσικών παιχνιδιών (languagegames) και επικοινωνιακών δραστηριοτήτων στο μάθημα της ελληνικής ως ξένης γλώσσας, στα Πρακτικά της διημερίδας 2-3 Απριλίου 1999 του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας, 1999
 • Χαραλαμπάκης Χ., Γλώσσα και εκπαίδευση: Θέματα διδασκαλίας της νεοελληνικής γλώσσας, Αθήνα, 1994, Γεννάδειος Σχολή.
 • Τοκατλίδου, Β., Εισαγωγή στη διδακτική των ζωντανών γλωσσών: Προβλήματα και προτάσεις, Αθήνα, 1986, εκδ. Οδυσσέας.
 • Λύτρα, Σ., Οδηγός για το δάσκαλο: Η Ελληνική ως ξένη γλώσσα, Αθήνα, 1985, εκδ. ΑΛΦΑ.
 • Ίδρυμα ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ - ΧΟΡΝ, Η Νέα Ελληνική ως ξένη γλώσσα: Προβλήματα διδασκαλίας, Αθήνα, 1996
 • Φραγκουδάκη, Α., Γλώσσα και Ιδεολογία, Αθήνα, 1987, εκδ. Οδυσσέας
 • Μάρκου, Γ., Διαπολιτισμική εκπαίδευση επιμόρφωση εκπαιδευτικών:  Μια εναλλακτική πρόταση, 2η έκδοση, Αθήνα, 1997, Κέντρο Διαπολιτισμικής Αγωγής Πανεπιστημίου Αθηνών.
 • Cummins, J.,Ταυτότητες υπό διαπραγμάτευση. Εκπαίδευση με σκοπό την ενδυνάμωση σε μια κοινωνία της ετερότητας, Εισαγωγή - επιμέλεια Ε. Σκούρτου. Μτφρ. από τα αγγλικά Σ. Αργύρη. Αθήνα, 1999, εκδ. Guntenberg.
 • Διγλωσσία και διαπολιτισμική εκπαίδευση: συγκλίσεις και αποκλίσεις. Στο Η νέα ελληνική ως δεύτερη ξένη γλώσσα. Μια διαπολιτισμική προσέγγιση, τόμ. Ι, 374-383. Πάτρα, 1999, Κέντρο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης.
 • Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αναλυτικό Πρόγραμμα για τη Διδασκαλία της ΝΕ ως Ξένης Γλώσσας σε ενηλίκους: Επίπεδο 1 (Εισαγωγικό) και Επίπεδο 2 (Βασικό), Αθήνα, 1998
 • Πιστοποίηση Επάρκειας της Ελληνομάθειας, Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, Θεσσαλονίκη, 1997
 • Βαρλοκώστα, Σ. & Τριανταφυλλίδου, Λ., (υπό εξέλιξη), Αξιολόγηση των Αλλοδαπών και Παλιννοστούντων Μαθητών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης: Καθορισμός Επιπέδων Γλωσσομάθειας
 • Μαυροφίδου-Ελευθεριάδου, Ο., Προβλήματα των ξένων που μαθαίνουν τη γλώσσα μας, Γλώσσα14, Αθήνα, 1987, σσ. 33-42
 • Μήτσης, Ν., Διδακτική του γλωσσικού μαθήματος - Από τη γλωσσική θεωρία στη διδακτική πράξη, Αθήνα, 1996, εκδ.  Gutenberg.
 • Harmer,  J., The practice of English Language Teaching, 1983,  Longman
 • Mariani, L., Evaluating and Supplementing Coursebooks, Second selections from Modern English Teacher, Edited by SUSAN HOLDEN, Longman, 1983, pp.127-130
 • Deller, SHEELAGH, Lessons from the Learner, Longman, 1990
 • Murphey, TIM, Teaching One to One, Longman, 1990
 • Ellis Gail and Sinclair B., Learning to Learn, CUP, 1989
 • Wright, T., Roles of Teachers and Learners, CUP, 1988
 • Βόρνινγκ, Α., Μία σύντομη ιστορία του ελληνικού πολιτισμού, Αθήνα, 1997, εκδ. Καστανιώτη
 • Βάμβουκας, Μ., Χατζηδάκη, Α. (επιμ.), Μάθηση και διδασκαλία της ελληνικής ως μητρικής και ως δεύτερης γλώσσας, Αθήνα, εκδ. Ατραπός
 • Καψάλης, Α. Γ., Βρεττός, Ι. Ε., Μικροδιδασκαλία και άσκηση διδακτικών δεξιοτήτων,Αθήνα, εκδ. Ατραπός
 • Βρεττός, Ι.Ε., Μη λεκτική συμπεριφορά εκπαιδευτικού - μαθητή, Αθήνα, εκδ. Ατραπός
 • Λεζέ, Ε., Η στάση των εφήβων ελληνοπόντιων παλιννοστούντων ομογενών από την πρώην Σοβιετική Ένωση απέναντι στην ελληνική γλώσσα, Αθήνα, εκδ. Ατραπός

Εκπαίδευση εκπαιδευτικών-Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης-Εκπαιδευτική πολιτική

 • Unesco, Εκπαίδευση: Έκθεση της διεθνούς επιτροπής για την εκπαίδευση στον 21ο αιώνα υπό την προεδρία του JacquesDelors, Αθήνα, 2002, εκδ. Gutenberg
 • Κέντρο Κοινωνικής Μορφολογίας και Κοινωνικής Πολιτικής, Ευρωπαϊκή Εκπαιδευτική Πολιτική, Αθήνα, 2000, εκδ. Gutenberg
 • Κωνσταντίνου Χ.Ι., Η πρακτική του εκπαιδευτικού στην παιδαγωγική επικοινωνία, Αθήνα, 2001, εκδ. Gutenberg
 • Κάτσικας,, Χ., Καββαδίας, Γ.Κ., Η ελληνική εκπαίδευση στον ορίζοντα του 2000, Αθήνα, 1996, εκδ. Gutenberg
 • Παπαναούμ, Ζ., Το επάγγελμα του εκπαιδευτικού, Αθήνα, 2003, εκδ. Τυπωθήτω
 • Χατζηπαναγιώτου, Π., Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών: ζητήματα οργάνωσης, σχεδιασμού και αξιολόγησης, Αθήνα, 2001, εκδ. Τυπωθήτω
 • Μοκό, Ζ., Ψυχανάλυση και εκπαίδευση, Αθήνα, 1997, εκδ. Καστανιώτη
 • Ντυμόν, Λ., Εισαγωγή σε δύο θεωρίες της κοινωνικής ανθρωπολογίας, Αθήνα, 1996, εκδ. Καστανιώτη
 • Ελληνική Επιστημονική Ένωση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση, Οι τεχνολογίες της πληροφορίας και της επικοινωνίας στην εκπαίδευση: πρακτικά 3ου πανελλήνιου συνεδρίου με διεθνή συμμετοχή, Ρόδος, 26-29 Σεπτεμβρίου 2002, τόμος Α, εκδ. Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Καστανιώτη
 • Σέξτου, Π., Δραματοποίηση: Το βιβλίο του παιδαγωγού-εμψυχωτή, Αθήνα, 1998, εκδ. Καστανιώτη
 • Ζαφειροπούλου, Μ., Κατανοώντας τη συμπεριφορά μας, Αθήνα, 2001, εκδ. Καστανιώτη
 • Τσόμσκι, Ν., Εκπαίδευση χωρίς ελευθερία και κρίση, Αθήνα, 2002, εκδ. Καστανιώτη
 • Μπαλής, Ν. (επιμ.), Η ιδεολογία της εκπαίδευσης και η μάθηση της ελευθερίας, Αθήνα, 1979, εκδ. Καστανιώτη
 • Φουντοπούλου, Μ.Ζ., Μάθηση και διδασκαλία, Αθήνα, 2001, εκδ. Καστανιώτη
 • Σάλτζμπεργκερ-Ουίτενμπεργκ, Ι., Χένρι, Τ., Όσμπορν. Ε., Η συναισθηματική εμπειρία της μάθησης, Αθήνα, 2002, εκδ. Καστανιώτη
 • Χένεκα, Χ.Π., Βασική κατεύθυνση της κοινωνιολογίας της εκπαίδευσης, Αθήνα, 1989, εκδ. Καστανιώτη
 • DeQueiroz, J-M., Το σχολείο και οι κοινωνιολογίες του, Αθήνα, 2000, εκδ. Καστανιώτη
 • Φώκιαλη, Π.,Τριάρχη-Hermann, Β., Καϊλα, Μ. (επιμ.), Θέματα επιμόρφωσης και μετεκπαίδευσης εκπαιδευτικών, Αθήνα, εκδ. Ατραπός
 • Καϊλα, Μ., Ο εκπαιδευτικός στα όρια της παιδαγωγικής σχέσης,Αθήνα, εκδ. Ατραπός
 • Μάνος, Κ., Μάνου, Ι., Μάνου, Β., Η συμβουλευτική στην εκπαίδευση, Αθήνα, εκδ. Ατραπός
 • Ξανθάκο, Γ., Καϊλα, Μ., Το δημιουργικής επίλυσης πρόβλημα,Αθήνα, εκδ. Ατραπός
 • Χατζηγεωργίου, Γ., Γνώθι το Curriculum, Αθήνα, εκδ. Ατραπός
 • Ράπτης, Α., Ράπτη, Α., Μάθηση και διδασκαλία στην εποχή της πληροφόρησης,Αθήνα, εκδ. Ατραπός
 • Μακράκης, Β. (επιμ.), Νέες τεχνολογίες στην εκπαίδευση και στην εκπαίδευση από απόσταση, Αθήνα, εκδ. Ατραπός\
 • Χάρης, Κ. Π., Πετρουλάκης, Ν. Β., Νικόδημος, Σ. (επιμ.), Συνεχιζόμενη εκπαίδευση και διαβίου μάθηση, Αθήνα, εκδ. Ατραπός.

 

Διαπολιτισμική-Πολυπολιτισμική Εκπαίδευση

 • Μονάδα Επιμόρφωσης Διαπολιτισμικής Επικοινωνίας και Αγωγή, Εκπαίδευση και διαπολιτισμική επικοινωνία, Αθήνα, 1997, εκδ. Gutenberg
 • Γεωργογιάννης, Π., Θέματα Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, Αθήνα, 1999, εκδ. Gutenberg
 • Κάτσικας, Χ., Πολίτου, Ε., Εκτός «τάξης» το «διαφορετικό»;, Αθήνα, 1999, εκδ. Gutenberg
 • Cummins, J., Ταυτότητες υπό διαπραγμάτευση, 2η έκδοση, Αθήνα, 2003, εκδ. Gutenberg
 • Δαμανάκης, Μ., Η εκπαίδευση των παλιννοστούντων και αλλοδαπών μαθητών στην Ελλάδα, Αθήνα, 2001, εκδ. Gutenberg
 • Modgil, S., Verma, G., Mallick, K., Modgil, C. (eds), Πολυπολιτισμική Εκπαίδευση, Αθήνα, 1997, εκδ. Ελληνικά Γράμματα
 • Γκόβαρης, Εισαγωγή στη διαπολιτισμική εκπαίδευση, Αθήνα, εκδ. Ατραπός.
 • Παλαιολόγου, Ν., Ευαγγέλου, Ο., Διαπολιστισμική Παιδαγωγική,Αθήνα, εκδ. Ατραπός

 

Γλώσσα/Γλωσσολογία-Κοινωνιογλωσσολογία

 • Τζαρτζάνος, Α.Α., Νεοελληνική Σύνταξις (της Κοινής Δημοτικής), Τόμος Α, Αθήνα, 1946, εκδ. ΟΕΔΒ (Ανατ. Θεσσαλονίκη, 1991, εκδ.  Κυριακίδης).
 • Τζαρτζάνος, Α.Α., Νεοελληνική Σύνταξις (της Κοινής Δημοτικής, Τόμος Β, Αθήνα, 1953, εκδ. ΟΕΔΒ (Ανατ. Θεσσαλονίκη, 1991, εκδ.  Κυριακίδης - από τη δεύτ. έκδ. του 1963)
 • Τριανταφυλλίδης, Μ., Νεοελληνική γραμματική (της Δημοτικής), Αθήνα, 1941, εκδ. ΟΕΔΒ.
 • Selinker,  L., Interlanguage, International Review of Applied Linguistics, 10, 1972, pp. 209-231.
 • Σετάτος, Μ., Τα γλωσσικά λάθη και η αντιμετώπιση τους, Φιλόλογος, 63, 1991, σσ. 17-39.
 • Βακαλιός, Θ., Το πρόβλημα της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης στη Δυτική Θράκη, Αθήνα, 1997, εκδ. Gutenberg
 • Αρχοντάκης, Μ.Ν., Ορθογραφώ, 2η έκδοση, Αθήνα, 2001, εκδ. Καστανιώτη
 • Γάκου, Ε., Τα πρώτα βήματα στην ανάγνωση, Αθήνα, 2000, εκδ. Καστανιώτη
 • Μπρισίμη-Μαράκη, Ρ., Νεοελληνική Γραμματική, Αθήνα, 2002, εκδ. Καστανιώτη
 • Βαφίδης, Γ., Λεξιλογικές ασκήσεις: απαραίτητο βοήθημα για το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας (για το λύκειο), Αθήνα, 2001, εκδ. Καστανιώτη
 • Τσόμσκι, Ν., Η αρχιτεκτονική της γλώσσας, Αθήνα, 2003, εκδ. Καστανιώτη
 • Τσιτσιπής, Λ., Εισαγωγή στην ανθρωπολογία της γλώσσας, Αθήνα, 2001, εκδ. Gutenberg

 

Εκπαίδευση ενηλίκων

 • Race, P., Το εγχειρίδιο της ανοικτής εκπαίδευσης, Αθήνα, 1999, εκδ. Μεταίχμιο
 • Η εκπαίδευση των ενηλίκων ως μέσον ανάπτυξης των ανθρώπινων πόρων στην ενωμένη Ευρώπη του 2000, πρακτικά Πρώτης Ευρωπαϊκής Συνδιάσκεψης για την Εκπαίδευση των Ενηλίκων, 18-20 Ιουνίου 1994, Αθήνα, 1994, Γενική Γραμματεία Λαϊκής Επιμόρφωσης με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
 • Courau, S., Τα βασικά «εργαλεία» του εκπαιδευτή ενηλίκων, Αθήνα, 2000, εκδ. Μεταίχμιο
 • Rogers, A., Η εκπαίδευση ενηλίκων, Αθήνα, 1999, εκδ. Μεταίχμιο
 • Ζ. Αρχοντάκη, Δ. Φιλίππου, 205 βιωματικές ασκήσεις για εμψύχωση ομάδων, εκδ. Καστανιώτης, 2003

Διαβάζουμε Εφημερίδες

Πολύ γνωστές εφημερίδες που κυκλοφορούν στην Ελλάδα είναι

«Η Ελευθεροτυπία» http://www.enet.gr

«Τα Νέα» http://www.tanea.gr/

«Η Καθημερινή» http://www.kathimerini.gr/

και «Το Βήμα της Κυριακής» http://tovima.dolnet.gr/

Δείτε τα αξιόλογα videos που φιλοξενούνται στις σελίδες των εφημερίδων, πολλά από τα οποία έχουν και το κείμενο που ακούγεται!

Εδώ http://www.mme.gr/pbgr-politikes.htm μπορείτε να βρείτε το σύνολο των εφημερίδων που κυκλοφορούν στην Αθήνα

Αν πάλι προτιμάτε τον ηλεκτρονικό τύπο ένα πολύ καλό ειδησεογραφικό portal είναι το www.in.gr

Διδακτικό Υλικό

Απoσπάσματα από το βιβλίο
Παίξε-Γέλασε/ γλωσσικά παιχνίδια για τη διδασκαλία της ελληνικής ως ξένης γλώσσας
Της Ιφιγένειας Γεωργιάδου, 2004, εκδ. Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού

Παρακείμενος Β1 και Β2 συζυγίας Επιπεδο: Μέσοι

Διεθνείς ελληνικές λέξεις Επίπεδο: Αρχάριοι, κατώτεροι Μέσοι, Μέσοι

Παιχνίδι γνωριμίας ή αποχαιρετισμού Επίπεδο: Μέσοι, Προχωρημένοι

Χρήση της αντωνυμίας ο οποίος, η οποία, το οποίο Επίπεδο: ανώτεροι Μέσοι, Προχωρημένοι

Λεξιλόγιο ρούχων Επίπεδο:Μέσοι

Λεξιλόγιο με έπιπλα, είδη σπιτιού Επίπεδο: Μέσοι

 

 

 

 

 

 

Εγχειρίδια Διδασκαλίας

ΒΑΣΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΩΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

 • Δημητρά Δ, και Παπαχειμώνα Μ., «Ελληνικά Τώρα 1+1», εκδ. Νόστος. 2002, Αθήνα     Συνοδεύεται από cd
 • Δημητρά Δ, και Παπαχειμώνα Μ., «Ελληνικά Τώρα 2+2», εκδ. Νόστος. 2002, Αθήνα     Συνοδεύεται από cd
 • Αρβανιτάκης Κλ. & Αρβανιτάκη Φρ., «Επικοινωνήστε Ελληνικά», 1 εκδ. Δέλτος. 2002, Αθήνα   Συνοδεύεται από cd
 • Αρβανιτάκης Κλ. & Αρβανιτάκη Φρ., «Επικοινωνήστε Ελληνικά», 2 εκδ. Δέλτος. 2002,  Αθήνα    Συνοδεύεται από cd
 • Aρβανιτάκης Κλ. Και Αρβανιτάκη Φρ., «Επικοινωνήστε Ελληνικά», 3 εκδ. Δέλτος. 2002, Αθήνα   Συνοδεύεται από cd
 • Βαλσαμάκη, Φ., Μανάβη, Δ., «Ορίστε», ελληνικά για αρχάριους, Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών, Ίδρυμα Μανόλη Τριανταφυλλίδη, 2004, ΑΠΘ
 • Σπυροπούλου, Μ., Θεοδωρίδου, Θ., «Η Γλώσσα που μιλάμε στην Ελλάδα», UniversityStudioPress, 2004, Θες/νίκη
 • Μαυρούλια Σ. και Γεωργαντζή Ε., «Τα νέα Ελληνικά για ξενόγλωσσους»
 • «Αρχίζω τα Ελληνικά», Σχολείου Νέας Ελληνικής του Α.Π.Θ., University Studio Press, 1983
 • «Περισσότερα ελληνικά», Επίπεδο μέσων, Σχολείου Νέας Ελληνικής του Α.Π.Θ., University Studio Press, 1983
 • «Πλουτίζω τα ελληνικά μου», Επίπεδο προχωρημένων, Σχολείου Νέας Ελληνικής του Α.Π.Θ., University Studio Press, 1983
 • «Ελληνικά και επιστήμη», Επίπεδο προχωρημένων, Σχολείου Νέας Ελληνικής του Α.Π.Θ., University Studio Press, 1997
 • «Στη χώρα του Αριστοτέλη», Βιβλίο Πρώτο, Επίπεδο προχωρημένων, Σχολείου Νέας Ελληνικής του Α.Π.Θ., University Studio Press, 1996
 • «Στη χώρα του Αριστοτέλη», Βιβλίο Δεύτερο, Επίπεδο προχωρημένων, Σχολείου Νέας Ελληνικής του Α.Π.Θ., University Studio Press, 1996
 • Βογιατζίδου, Τ., Δεμίρη-Προδρομίδου, Ε., Νικαλαϊδου-Νέστορα, Ε., «Ξέρετε ελληνικά;», 1ο βιβλίο (διάλογοι,κείμενα), University Studio Press, 2000
 • Βογιατζίδου, Τ., Δεμίρη-Προδρομίδου, Ε., Νικαλαϊδου-Νέστορα, Ε., «Ξέρετε ελληνικά;», 1ο βιβλίο (διάλογοι,κείμενα), University Studio Press, 2000. Συνοδεύετε από κασέτες
 • Βογιατζίδου, Τ., Δεμίρη-Προδρομίδου, Ε., Νικαλαϊδου-Νέστορα, Ε., «Ξέρετε ελληνικά;», 2ο βιβλίο (ασκήσεις,πίνακες), University Studio Press, 2000
 • Βογιατζίδου, Τ., Δεμίρη-Προδρομίδου, Ε., Νικαλαϊδου-Νέστορα, Ε., «Ξέρετε ελληνικά;», 1ο βιβλίο (Λύσεις ακήσεων), University Studio Press, 2000
 • Τλούπα, Σ., Χατζηπαναγιωτίδη, Α. «Νέα Ελληνικά 1» (για εντατική εκμάθηση), Θεσ/νίκη, Παπαζήση 1992
 • Τλούπα, Σ., Χατζηπαναγιωτίδη, Α. «Νέα Ελληνικά 2» (για εντατική εκμάθηση), Θεσ/νίκη, Παπαζήση 1992
 • Δεμίρη-Προδρομίδου, Ε., Νικαλαϊδου-Νέστορα, Ε., Τρύφωνα-Αντωνοπούλου, Ν., «Η γλώσσα των ιδιωτισμών και των εκφράσεων», Βιβλίο Ασκήσεων,University Studio Press, 1983. (Συνοδεύεται από κασέτες)
 • Χατζηπαναγιωτίδη, Α., «Τα νέα ελληνικά για ξενόγλωσσα παιδιά 8-12 χρόνων», Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών
  (΄Ιδρυμα Μανόλη Τριανταφυλλίδη), 1992
 • Τλούπα, Σ., «Παροιμίες-γνωμικά-παροιμιώδεις φράσεις», Μπαρμπουνάκης, 1994
 • Τλούπα, Σ., «Πολιτιστικό Πανόραμα» Βάνιας, 1994
 • Βαλσαμάκη, Φ., Καμαριανού, Ρ., Κανέλου, Λ., Κατούδη, Ε., «Τα ελληνικά είναι ένα παιχνίδι» Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών
  (΄Ιδρυμα Μανόλη Τριανταφυλλίδη), 1992
 • Μπαμπινιώτης, Γ., «Ελληνική γλώσσα», Ίδρυμα Μελετών Λαμπράκη, Αθήνα 1995
 • Αρβανιτάκη Φ., Παντελόγλου Λ. «Άκου να δεις 1», (βιβλίο ακουστικής κατανόησης για ξενόγλωσσους), Αθήνα, Δέλτος, 1998
 • Αρβανιτάκη Φ., Καραδήμος Γ., Νέλλα Γ. «Άκου να δεις 2», (βιβλίο ακουστικής κατανόησης για ξενόγλωσσους), Αθήνα, Δέλτος,  1998
 • Ασημακοπούλου Α., Ψιλλοπούλου Α., «Βελτιώνω τα Νέα Ελληνικά», Αθήνα, 1990
 • Γκιώχα Δ., Δεμίρη-Προδρομίδου Ε., Παναγοπούλου Ε., Τλούπα Σ., Χατζηπαναγιωτίδη Α. «Και τώρα� Γραμματική, Θεσσαλονίκη» University Studio Press, 1999
 • Δεληκωστόπουλος Α. Ι. « Ελληνικά για ξένους. Greek for Foreigners», Αθήνα: Efstathiadis Group, 1993
 • Θεοφανοπούλου - Κοντού Δ. κ.ά. (επιμ. έκδ.) « Θέματα Νεοελληνικής Σύνταξης». Θεωρία - Ασκήσεις, Αθήνα: Διατμηματικό Πρόγραμμα Διδασκαλίας της Νέας Ελληνικής ως Ξένης Γλώσσας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 1998
 • Καβουκόπουλος Φ., Κουτσομητοπούλου Ε., Αργυρούδη Μ., Δαγκλή Β. « Νέα Ελληνικά για Αρχάριους», Αθήνα - Κρήτη, Νεφέλη - Πανεπιστήμιο Κρήτης (Τμήμα Φιλολογίας), 1997
 • Λύτρα Σ. « Νέα Ελληνικά 1-2», Άλφα, Αθήνα, (1985-86)
 • Μαυρούλια Σ., Γεωργαντζή Ε. (1988-1993): Τα Ελληνικά για Ξενόγλωσσους, Πρώτο βιβλίο, 2η έκδ. 1993, Δεύτερο βιβλίο 2η έκδ. 1988, Αθήνα. (διδακτικά εγχειρίδια +βιβλία ασκήσεων+ κασέτες)
 • Μαυρούλια Σ., Γεωργαντζή Ε. (1995): Τα Ελληνικά για Ξενόγλωσσους. Γλώσσα και Πολιτισμός, Τρίτο βιβλίο, Τέταρτο βιβλίο, Αθήνα. (διδακτικά εγχειρίδια +βιβλία ασκήσεων+ κασέτες)
 • Μόσχου Δ., Νικέζη Ε., Χατζηθεοδωρίδης Γ. (1999): Μαθήματα Ελληνικών, Μέθοδος Εντατικής Διδασκαλίας, Θεσσαλονίκη: University Studio Press.
 • Τζεκάκη Φ., Χατζηπαναγιωτίδη Α. (1994): Τα Ελληνικά ως Δεύτερη Γλώσσα (αβγ), Θεσσαλονίκη: Ίδρυμα Μανόλη Τριανταφυλλίδη.
 • Χαραλαμποπούλου Ν., Χαραλαμπόπουλος Α. (1996): Τα Ελληνικά ως Δεύτερη/ Ξένη Γλώσσα, Επικοινωνιακή Προσέγγιση, 1. Επίπεδο Αρχαρίων, Θεσσαλονίκη - Αθήνα: Παρατηρητής, - Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Γενική Γραμματεία Λαϊκής Επιμόρφωσης.
 • Δεμίρη-Προδρομίδου, Ε., Καμαριανού-Βασιλείου, Ρ., «Νέα Ελληνικά για Μετανάστες, Παλιννοστούντες, Πρόσφυγες και Ξένους»,(Α και Β επίπεδο Μεταίχμιο, 2002. Συνοδεύεται από cd

Ιστοσελίδες για την Ελλάδα

Συλλογή από Ιστοσελίδες για την Ελλάδα επιλεγμένες από το Κέντρο Ελληνικού πολιτισμού

 

Στείλτε μας Φωτογραφίες

Συμπληρώστε την φόρμα  και πατήστε το κουμπί Υποβολή!

{chronocontact}Photos{/chronocontact}